Регламент Васильківської міської ради VIІI скликання

Про внесення змін до Регламенту Васильківської міської ради VIІІ скликання переглянути

Про Регламент Васильківської міської ради VIІІ скликання переглянути

                                                                                      «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                                   рішенням другої позачергової сесії                                                   Васильківської міської ради VIIІ скликання                                                            від 04.12.2020 року № 01-02п/ч-VIII        

                                                          РЕГЛАМЕНТ

Васильківської міської ради VIIІ скликання

Регламент Васильківської міської ради (далі – Рада) встановлює порядок діяльності Ради, її органів, апарату ради та його посадових осіб, депутатів Ради, порядок скликання сесій та призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття Радою рішень, порядок формування і організації роботи постійних та тимчасових контрольних комісій, а також участі депутатських фракцій у роботі Ради.

Якщо законами України встановлено інший порядок розгляду окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому законами України.

Стаття 1. Правові засади діяльності Ради

 1. Васильківська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Василькова та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування та додатковим протоколом до неї, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України.
 2. Васильківська міська рада є юридичною особою і може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах, зокрема звертатись до суду, якщо це необхідно для реалізації повноважень Ради і забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.
 3. Васильківська міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в банківських установах України.
 4. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України та законами України до її відання. Питання, які належать до виключної компетенції Ради, визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

 1. Діяльність Ради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами України;

8) підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою міста Васильків;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

 1. Пленарні засідання Ради та засідання її органів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, передбачених законодавством України.
 2. Відкритість пленарних засідань Ради та засідань її органів забезпечується шляхом вільного доступу на них у порядку, встановленому окремим рішенням Ради.
 3. Гласність пленарних засідань Ради забезпечується шляхом результатів поіменного голосування депутатів, у тому числі у формі відкритих даних, проектів рішень та рішень Ради на офіційному веб-сайті Ради.

Стаття 3. Загальний склад, порядок набуття і строк повноважень депутатів Ради

 1.  Загальний склад Ради становить 34 депутатів.
 2. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу Ради.
 3. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради відповідно до Виборчого кодексу України.
 4. Повноваження депутата Ради починаються в день відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення результатів виборів Васильківською міською територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради. Після набуття депутатом Ради повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак.

Рада невідкладно інформує Васильківську міську територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата Ради.

 1. У разі, якщо депутат Ради достроково припинив повноваження на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням Васильківської міської територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. У такому випадку повноваження новообраного депутата Ради починаються з моменту оголошення на черговому пленарному засіданні Ради відповідного повідомлення Васильківської міської територіальної виборчої комісії.
 2. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів депутатів Ради.
 3. Строк повноважень Ради визначається Конституцією та законами України.
 4. Спори щодо набуття та дострокового припинення повноважень депутатами Ради вирішуються судом.

Стаття 4. Васильківський міський голова

 1. Васильківський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Васильків і здійснює повноваження відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”та інших законів України.
 2. Повноваження Васильківського міського голови починаються з моменту оголошення Васильківською міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання. Повноваження Васильківського міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії Ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, а в разі, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на посаду Васильківського міського голови іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах. Повноваження Васильківського міського голови припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 3. Васильківський міський голова в межах, визначених чинним законодавством України:

1) організовує роботу Ради та виконавчих органів Ради;

2) здійснює керівництво апаратом Ради;

3) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень на території міста Васильків додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

4) підписує рішення Ради, акти виконавчого органу Ради;

5) вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

6) скликає сесії та призначає пленарні засідання Ради, вносить пропозиції, формує порядок денний пленарних засідань Ради, головує на пленарних засіданнях Ради;

7) забезпечує підготовку на розгляд Ради проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Васильків, проектів міських цільових програм, проекту бюджету міста Васильків та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання;

8) надає секретарю Ради письмові доручення з питань, пов’язаних з діяльністю Ради та її органів;

9) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

10) вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги та пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника цієї установи;

11) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

12) представляє територіальну громаду міста Васильків, Раду та  її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

13) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста Васильків, а також повноваження Ради та її органів;

14) укладає від імені територіальної громади міста Васильків, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає такі договори на затвердження Ради;

15) веде особистий прийом громадян;

16) забезпечує на території міста Васильків додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян;

17) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та цим Регламентом;

18) призначає проведення публічних громадських обговорень проектів рішень Ради та міських цільових програм, в тому числі на підставі обґрунтованих звернень представників територіальної громади міста Васильків, в порядку, визначеному окремим рішенням Ради;

19) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

20) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.

 1. 4. При здійсненні своїх повноважень Васильківський міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Васильків, відповідальним – перед Радою.
 2. Васильківський міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на посаді Васильківського міського голови на відкритій зустрічі з громадянами, а також щорічно звітує перед Радою про здійснення виконавчим комітетом державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
 3. На вимогу не менше половини депутатів Ради Васильківський міський голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчого органу Ради у будь-який визначений ними термін за умови попередження Васильківського міського голови про дату звіту за чотирнадцять днів.

Стаття 5. Секретар Ради

 1. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією Васильківського міського голови і здійснює функції та повноваження, передбачені законом та цим Регламентом.
 2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від загального складу Ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори Васильківського міського голови;

2) Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану Васильківським міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради або виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень Васильківський міський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

У разі, якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу Ради згідно з пунктом 2 частини другої цієї статті 5 Регламенту, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить Васильківський міський голова.

 1. Секретар Ради працює в Раді на постійній основі та не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
 2. Секретар Ради:

1) організовує підготовку сесій (пленарних засідань) Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради;

2) забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і територіальної громади міста Васильків, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

3) організовує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

4) забезпечує зберігання офіційних документів Ради та її органів і забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку, в тому числі доступ до електронних носіїв, на яких зафіксована інформація про проведення пленарних засідань Ради та засідань її органів;

5) за дорученням Васильківського міського голови координує діяльність постійних, тимчасових контрольних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх висновків і рекомендацій;

6) Підписує додатки до рішень

7) за дорученням Васильківського міського голови призначає та веде пленарні засідання Ради;

8) організовує виконання плану роботи Ради; вирішує за дорученням Васильківського міського голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Ради та її органів;

9) веде регулярний прийом депутатів Ради та сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

10) у разі звільнення з посади Васильківського міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень здійснює повноваження Васильківського міського голови;

11) скликає сесії та призначає пленарні засідання Ради у разі немотивованої відмови Васильківського міського голови або внаслідок його неможливості скликати сесію (пленарне засідання) Ради та повідомляє депутатам і доводить до відома територіальної громади міста Васильків інформацію про час і місце проведення сесії (пленарного засідання) Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

12) веде пленарні засідання Ради та підписує її рішення та додатки до них у випадках, передбачених пунктом 11 частини четвертої цієї статті 5 Регламенту;

13) здійснює інші повноваження, передбачені законом та цим Регламентом.

 1. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради за рішенням Ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення повноважень секретаря Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу Васильківського міського голови або не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради.
 2. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради у зв’язку зі зверненням з особистою заявою про складення повноважень секретаря Ради.

У цьому разі його повноваження припиняються з моменту прийняття Радою рішення, яким береться до відома факт складення повноважень секретарем Ради.

Стаття 6. Обов’язки депутата Ради

 1. Депутат Ради зобов’язаний:

1) дотримуватися Конституції та законів України, положень цього Регламенту та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;

2) виражати і захищати інтереси територіальної громади міста Васильків;

3) входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються Радою (крім секретаря Ради);

4) брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, бути присутнім на засіданнях цих органів та особисто брати участь у голосуванні, усебічно сприяти виконанню їх рішень; у разі неможливості бути присутнім на пленарному засіданні Ради або на засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії, до складу якої він входить, депутат Ради повідомляє про це секретарю Ради чи голові відповідної постійної або тимчасової контрольної комісії;

5) за дорученням Ради, постійної чи тимчасової контрольної комісії, до складу якої його обрано, брати безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на пленарних засіданнях Ради та засіданнях відповідних комісій;

6) виконувати рішення Ради, її органів та доручення Васильківського міського голови, інформувати їх про виконання відповідних рішень і доручень;

7) підтримувати зв’язок з виборцями, територіальною громадою міста Васильків, трудовими колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на території міста Васильків;

8) виконувати доручення виборців;

9) не рідше одного разу на півріччя інформувати територіальну громаду міста Васильків про роботу Ради та її органів і періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед територіальною громадою міста Васильків;

10) брати участь у громадських слуханнях;

11) вивчати громадську думку;

12) вивчати потреби територіальної громади міста Васильків, інформувати про них Раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

13) визначити і оприлюднити дні, час та місце прийому громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади міста Васильків, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

14) виконувати вимоги головуючого на пленарному засіданні Ради щодо дотримання положень Регламенту Ради;

15) дотримуватися правил депутатської етики, закріплених у статті 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, цьому Регламенті;

16) під час здійснення депутатських повноважень беззастережно дотримуватися вимог та обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”, чинними положеннями Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” щодо фінансового контролю, іншими нормативно-правовими актами з питань протидії та запобігання хабарництву і корупції, а також цим Регламентом;

17) подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік у строки, передбачені частиною восьмою статті 8 цього Регламенту;

18) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та цим Регламентом.

 1. Депутат Ради, який не виправдав довіри виборців, може бути відкликаний ними у порядку, встановленому чинним законодавством.

Стаття 7. Запобігання корупції в Раді

 1. Депутат Ради відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” є особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.
 2. Депутат Ради зобов’язаний не використовувати свої повноваження і становище та пов’язані з цим будь-які можливості для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах чи в інтересах близьких осіб.
 3. Депутату Ради забороняється вимагати, просити, одержувати подарунки безпосередньо або через інших осіб для себе чи близьких йому осіб у зв’язку зі здійсненням ним діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування.
 4. Депутат Ради, якщо вважатиме за прийнятне, може приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті 7 Регламенту, якщо вартість таких подарунків одноразово не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи чи тієї самої або пов’язаної групи осіб протягом календарного року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунок.
 5. Передбачене частиною четвертою цієї статті 7 Регламенту обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, що даруються близькими особами і в той же час не стосуються виконання депутатом функцій місцевого самоврядування або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
 6. Подарунок, одержаний депутатом Ради як подарунок територіальній громаді міста Васильків, є комунальною власністю.
 7. Подарунок, одержаний депутатом Ради як подарунок державі, державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю.
 8. У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка депутат Ради зобов’язаний, незважаючи на приватні інтереси, відмовитись від такої пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка її зробила, якщо це можливо – залучити свідків, а також письмово повідомити про це Київському міському голові та постійній комісії Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.
 9. Якщо депутат Ради виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт Васильківському міському голові та постійній комісії Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

Службовими приміщеннями депутата Ради вважаються приміщення адміністративного комплексу в місті Васильків на вулиці Володимирівська, 2, відведені для постійної комісії Ради та депутатської фракції, до складу яких він входить, його службовий кабінет, а також місце для голосування депутата Ради в залі пленарних засідань.

 1. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується депутатом Ради та Васильківським міським головою або секретарем Ради не пізніше наступного дня після отримання відповідної письмової заяви від депутата Ради.
 2. У випадку наявності у депутата Ради сумнівів щодо можливості одержання ним подарунка він має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції чи до постійної комісії Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

Стаття 8. Недопущення конфлікту інтересів

 1. Депутат Ради зобов’язаний вживати всіх від нього залежних заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів протягом усього строку виконання ним повноважень депутата Ради, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо вчасного врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів, про який було заявлено належним чином, не є ані злочином, ані правопорушенням, ані порушенням правил депутатської етики.

 1. У разі виникнення у депутата Ради реального чи потенційного конфлікту інтересів він не має права брати участь у прийнятті відповідного рішення Радою або будь-якими її органами, а також не має права як депутат Ради брати участь в обговоренні питань, які пов’язані з питанням, щодо якого у депутата виник конфлікт інтересів.
 2. Депутат зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це голові постійної чи тимчасової контрольної комісії, до складу якої він входить, Васильківському міському голові та голові постійної комісії Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції. Головуючий на пленарному засіданні Ради або голова постійної чи тимчасової контрольної комісії, до складу якої входить депутат, перед розглядом відповідного проекту рішення інформує Васильківську міську раду або відповідну комісію Ради про наявність у депутата конфлікту інтересів.
 3. У випадку виявлення у себе реального чи потенційного конфлікту інтересів на пленарному засіданні Ради або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії Ради депутат Ради зобов’язаний публічно заявити про такий конфлікт інтересів або письмово повідомити про це головуючому на пленарному засіданні Ради чи голові відповідної постійної або тимчасової контрольної комісії, який інформує про це присутніх перед розглядом проекту рішення.
 4. Будь-який депутат Ради,або інша заінтересована особа, може заявити на пленарному засіданні Ради або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії Ради про конфлікт інтересів іншого депутата Ради, або подати відповідну письмову заяву на розгляд постійної комісії Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.
 5. Заява про конфлікт інтересів депутата Ради заноситься в протокол пленарного засідання Ради або в протокол засідання постійної, чи тимчасової контрольної комісії Ради.
 6. Депутату Ради протягом усього строку своїх повноважень, а також протягом одного року з дня їх закінчення чи дострокового припинення забороняється:

1) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, якщо депутат Ради здійснює або протягом року до дня закінчення чи припинення повноважень здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала йому відома на закритих засіданнях тимчасових контрольних комісій;

3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є Рада.

Порушення встановленого пунктом 1 частини сьомої цієї статті 8 Регламенту обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог пункту 1 частини сьомої цієї статті 8 Регламенту, можуть бути визнані недійсними.

У разі виявлення порушень, передбачених частиною сьомою цієї статті 8 Регламенту, Національне агентство з питань запобігання корупції звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним.

 1. Депутати Ради зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
 2. Здійснення контролю за дотриманням вимог статей 7 – 8 цього Регламенту, надання депутатам Ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

Примітка. Терміни “реальний конфлікт інтересів”, “потенційний конфлікт інтересів”, “приватний інтерес”, “неправомірна вигода”, “подарунок”, “близькі особи” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

Стаття 9. Етика в діяльності депутатів Ради

 1. Правила депутатської етики та заходи впливу щодо депутатів Ради, які порушують ці правила, визначаються Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, Законом України “Про запобігання корупції” цим Регламентом.
 2. Депутат Ради як представник інтересів територіальної громади міста Васильків та повноважний член Ради під час здійснення своїх депутатських повноважень зобов’язаний дотримуватись таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади міста Васильків;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях тимчасових контрольних комісій, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата Ради або члена територіальної громади міста Васильків, що охороняється законом, а також будь-яких персональних даних, що стали йому відомі у зв’язку з його депутатською діяльністю;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських фракцій, окремих депутатів Ради.

 1. Депутат Ради не несе відповідальності за виступи на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, за винятком відповідальності за образу чи поширення недостовірної інформації.
 2. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у Раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи Рада за попередніми висновками комісії, до функціональної спрямованості якої відносяться питання дотримання норм депутатської етики, може прийняти рішення про повідомлення територіальній громаді міста Васильків через засоби масової інформації про неналежне ставлення депутата до виконання своїх обов’язків.
 3. У разі пропуску депутатом Ради протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень Ради та її органів Рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у порядку, встановленому Законом порядку.

Стаття 10. Права депутата Ради

 1. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради. Депутат Ради відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його участі у діяльності Ради та її органів.
 2. Депутат Ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до складу яких він входить. Депутат Ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.
 3. Депутат Ради, який не входить до складу відповідного органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу. Депутат Ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі виконавчого органу Ради, а також загальних зборах громадян, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в місті Василькові.

Депутат з правом дорадчого голосу має право брати участь в обговоренні, а також висловлювати свою позицію стосовно кожного із пунктів порядку денного засідання.

 1. Депутат Ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів Ради;

2) офіційно представляти членів територіальної громади міста Васильківу Раді та її органах;

3) офіційно представляти інтереси територіальної громади міста Васильків в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування;

4) вносити на розгляд місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями відповідно до закону, брати участь у їх розгляді;

5) порушувати перед місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси членів територіальної громади міста Васильків, та вимагати їх вирішення;

6) на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста Васильків, з питань депутатської діяльності;

7) пропонувати питання для розгляду Радою та її органами в порядку, визначеному цим Регламентом;

8) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

9) вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до її відання, поправки до них;

10) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються, затверджуються або погоджуються Радою;

11) порушувати питання про недовіру Васильківському міському голові, розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

12) брати участь в обговоренні, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

13) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, – інших органів і посадових осіб, які діють на території міста Васильків;

14) вимагати скасування результатів голосування і проведення повторного розгляду питання у разі виявлення порушень встановленої цим Регламентом процедури при розгляді та голосуванні питань порядку денного; вимагати проведення повторного голосування у випадку виявлення помилок електронної системи для голосування;

15) під час обговорення до прийняття Радою відповідного рішення виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, надавати довідки;

16) у разі необхідності супроводжувати свій виступ на пленарному засіданні аудіовізуальними матеріалами (слайдами, таблицями, малюнками, схемами, графіками, відео- та фотозйомкою) на екрані;

17) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах пленарних засідань Ради та засідань її органів до моменту їх опублікування;

18) передавати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Ради або її органу, в якому він бере участь;

19) порушувати в Раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок діяльності розташованих на території міста Васильків підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виконавчого органу Ради та його структурних підрозділів, з питань, віднесених до компетенції Ради, а також за дорученням Ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень Ради;

20) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та органів, діяльність яких перевірялася відповідно до пункту 19 частини четвертої цієї статті 10 Регламенту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення; у разі виникнення порушень законодавства України депутат Ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади;

21) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку;

22) об’єднуватися з іншими депутатами Ради в депутатські фракції, які утворюються відповідно до цього Регламенту;

23) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу Ради в порядку, встановленому Радою;

24) невідкладно отримувати інформацію, що стосується діяльності Ради, копії рішень Ради, протоколів оформлених належним чином, а у випадках технічної неможливості – протягом п’яти днів;

25) на завчасне отримання інформації щодо заходів (колегій, нарад тощо), які проводяться Васильківським міським головою, виконавчим органом Ради;

26) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

27) на звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків на час пленарних засідань Ради та засідань її органів, в яких бере участь депутат Ради, а також здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках;

28) ухвального та дорадчого голосу в порядку, передбаченому частинами другою – третьою цієї статті 10 Регламенту;

29) здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.

 1. Порядок реалізації прав депутатів Ради визначається Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

Стаття 11. Постійні комісії Ради

 1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради та актів її виконавчого органу. Постійні комісії Ради є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.
 2. Постійні комісії Ради обираються Радою на строк її повноважень у складі голови, заступника та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.
 3. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані Васильківський міський голова, секретар Ради.
 4. Постійні комісії Ради за дорученням Ради, Васильківського міського голови, секретаря Ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді та виконавчому органу Ради органів, а також з питань, віднесених до відання Ради, вивчають діяльність виконавчого органу Ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб,подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради або виконавчого органу Ради.
 5. Постійні комісії Ради попередньо розглядають та приймають висновки з питань, що вносяться на розгляд Ради, розробляють проекти рішень, а також здійснюють контроль за виконанням рішень Ради, актів виконавчого органу Ради.
 6. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи, що мають бути надані протягом десяти днів з моменту отримання відповідного запиту.
 7. Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, формує проект порядку денного засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків комісії, виступає на пленарних засіданнях Ради з доповідями та співдоповідями. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним з інших причин виконувати свої повноваження його функції здійснює заступник голови комісії.
 8. Засідання постійної комісії Ради скликається в міру необхідності, в тому числі до відкриття відповідної сесії Ради, і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.
 9. Засідання постійних комісій проводяться відкрито й гласно. На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадяни, які виявили таке бажання.
 10. За результатами опрацювання питань постійні комісії Ради більшістю голосів від загального складу комісії приймають висновки і рекомендації, що викладаються у протоколі засідання комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконання ним своїх обов’язків протокол підписується заступником голови, а у разі їх відсутності – членом постійної комісії, що головував на засіданні.

На кожній сторінці протоколу проставляється підпис голови постійної комісії, а в разі його відсутності – підпис заступника голови, іншого члена постійної комісії, що головував на відповідному засіданні.

Замість проставлення зазначених підписів на кожній сторінці протоколу допускається прошиття протоколу засідання постійної комісії у спосіб, що унеможливлює роз’єднання його сторінок без порушення цілісності. В такому разі на прошитому протоколі здійснюється напис щодо кількості прошитих сторінок та проставляється підпис голови постійної комісії, а в разі його відсутності – підпис заступника голови, іншого члена постійної комісії, що головував на відповідному засіданні.

Протоколи засідань постійних комісій Ради надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 1. 11. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії. Перелік та склад постійних комісій Ради затверджуються окремим рішенням Ради.

Стаття 12. Тимчасові контрольні комісії Ради

 1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.
 2. Персональний склад тимчасової контрольної комісії Ради формується на підставі письмових подань депутатських фракцій Ради з урахуванням права депутатських фракцій на пропорційне представництво.

Членом тимчасової контрольної комісії Ради не може бути депутат Ради, в якого у разі включення його до персонального складу комісії виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розгляду яких утворюється відповідна тимчасова контрольна комісія.

 1. Пропозиції щодо персонального складу тимчасової контрольної комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями Ради у семиденний строк з дня направлення до них письмового звернення суб’єкта подання проекту рішення щодо утворення тимчасової контрольної комісії. Кожна депутатська фракція має право бути представленою не менш як одним депутатом зі свого складу у тимчасовій контрольній комісії. Якщо депутатська фракція у семиденний строк не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії Ради, то комісія створюється без участі цієї депутатської фракції. Вихід депутата Ради із складу депутатської фракції, яка делегувала його у тимчасову контрольну комісію Ради, не припиняє його членства в цій тимчасовій контрольній комісії Ради.

Проект рішення Ради щодо створення тимчасової контрольної комісії Ради подається на розгляд Ради з сформованим персональним складом.

 1. Проект рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, що був попередньо розглянутий з дотриманням вимог цього Регламенту, включається до порядку денного пленарного засідання Ради без голосування.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради після його прийняття не може бути скасоване.

У рішенні про створення тимчасової контрольної комісії Ради мають бути зазначені назва та завдання комісії, строк її діяльності та персональний склад, а також голова комісії.

Всі інші питання структури та організації роботи комісії вирішуються відповідною тимчасовою контрольною комісією Ради.

 1. Строк діяльності тимчасової контрольної комісії не може перевищувати шести місяців з дня її утворення, окрім випадку, передбаченого частиною дванадцятою цієї статті 12 Регламенту.
 2. Засідання тимчасової контрольної комісії проводиться не рідше ніж один раз на місяць і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина депутатів від загального складу комісії.

Рішення на засіданні тимчасової контрольної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

 1. Тимчасова контрольна комісія для здійснення своєї діяльності має право отримувати від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали та документи, що мають бути надані комісії протягом десяти днів з моменту отримання відповідного запиту.
 2. 9. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії Ради, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою. Організація роботи тимчасової контрольної комісії покладається на голову комісії.

Про час, місце проведення засідання та питання, які передбачається внести на розгляд відповідного засідання комісії, всім членам комісії повідомляється за два робочих дні до засідання за допомогою електронної пошти та телефонного зв’язку.

 1. 10. Результати своєї роботи тимчасова контрольна комісія викладає в письмовому звіті, що приймається на засіданні тимчасової контрольної комісії. Проект рішення про затвердження звіту подається головою тимчасової контрольної комісії для розгляду на пленарному засіданні Ради. Звіт повинен містити:

1) факти й обставини, які стали підставами для створення комісії;

2) відомості чи обставини, встановлені комісією, і докази, якими це підтверджується;

3) відомості чи обставини, що не підтвердилися;

4) факти й обставини, які не були перевірені;

5) висновки і пропозиції за результатами роботи тимчасової контрольної комісії.

 1. 11. За результатами розгляду звіту тимчасової контрольної комісії Рада своїм рішенням може взяти до відома висновки комісії та припинити її роботу або продовжити роботу комісії на визначений Радою строк.
 2. 12. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради також припиняються у разі припинення повноважень Ради відповідного скликання, якою утворено комісію.
 3. 13. Рішення за результатами розгляду звіту тимчасової контрольної комісії Ради приймається більшістю голосів від загального складу Ради.

Стаття 13. Порядок формування та припинення діяльності депутатських фракцій Ради

 1. Депутати Ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські фракції Ради.
 2. Депутатські фракції Ради формуються депутатами Ради на партійній основі виключно із числа місцевих організацій політичних партій, якими вони висунуті на відповідних місцевих виборах.
 3. Зареєстровані депутатські фракції мають рівні права.
 4. Членство депутата Ради в депутатській фракції Ради не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
 5. Депутатські фракції Ради не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.
 6. Депутат Ради не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції.
 7. Реорганізація та формування депутатських фракцій Ради може проводитися протягом усього строку повноважень Ради.
 8. Для реєстрації депутатської фракції голова або уповноважений представник депутатської фракції направляє апарату Ради подання, до якого додається повідомлення, підписане всіма депутатами, які входять до відповідного об’єднання, про формування депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та депутатів, які уповноважені представляти фракцію.
 9. Депутатські фракції набувають передбачених законодавством прав та обов’язків з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради інформації про формування депутатської фракції Ради.
 10. Про зміни в складі депутатської фракції Ради голова або уповноважений представник депутатської фракції повідомляє апарат Ради. Про входження, вихід зі складу зареєстрованої депутатської фракції депутат Ради письмово повідомляє апарат Ради. Письмове повідомлення депутата Ради про входження до складу депутатської фракції погоджується з головою або уповноваженим представником цієї депутатської фракції. Повідомлення про виключення депутата зі складу депутатської фракції разом з відповідним рішенням депутатської фракції направляється апарату Ради головою або уповноваженим представником депутатської фракції.
 11. Інформація про зміни у складі, а також припинення діяльності депутатської фракції оголошується головуючим на пленарному засіданні Ради та реєструється в апараті Ради.
 12. Діяльність депутатської фракції припиняється:

1) у разі прийняття депутатами Ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції;

2) після закінчення строку повноважень Ради.

 1. Депутат Ради, який не входить до складу депутатської фракції, є позафракційним.

Стаття 14. Права депутатських фракцій Ради

 1. Повноваження депутатських фракцій Ради є похідними від повноважень депутата Ради, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.
 2. Депутатську фракцію Ради представляє голова фракції, заступник голови або уповноважені представники депутатської фракції (відповідно до письмового повідомлення, поданого згідно з ст. 13 цього Регламенту).
 3. Депутатські фракції Ради мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових контрольних комісіях Ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає (звільняє) чи затверджує Рада, а також обговорювати кандидатури посадових осіб, яких призначає (звільняє), погоджує чи затверджує Васильківський міський голова в порядку, визначеному законодавством України;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного пленарного засідання Ради, у тому числі у випадку дострокового припинення розгляду питання порядку денного;

4) на завчасне отримання інформації щодо заходів, які проводяться Васильківським міським головою, виконавчим комітетом, а також на участь членів фракцій у цих заходах;

5) об’єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості чи опозиції в Раді;

6) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 1. Депутати Ради можуть утворювати міжфракційні об’єднання, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.
 2. Жодна депутатська фракція Ради не має права виступати від імені Ради або територіальної громади міста Васильків.

Стаття 15. Депутатське звернення та депутатське запитання

 1. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста Васильків, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста Васильків, до яких звернувся депутат Ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений десятиденний строк, депутату Ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
 3. Депутат Ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста Васильків, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять днів.
 4. Якщо депутат Ради не задоволений результатами розгляду свого зверненняабо якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста Васильків, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, чи депутату не надійшла відповідь на його депутатське звернення, він має право внести депутатський запит з урахуванням вимог, встановлених цим Регламентом.
 5. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на пленарному засіданні Ради або дана депутату Ради індивідуально. Запитання не включається до порядку денного пленарного засідання Ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
 6. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами Ради на пленарних засіданнях Ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються Радою,або, за протокольним дорученням головуючого, постійними комісіями Ради,чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, та повідомити про результати розгляду безпосередньо депутатам Ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також Раді.
 7. Рада та її виконавчий комітет забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів Ради, схвалених Радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на пленарних засіданнях Ради.

Стаття 16. Депутатський запит

 1. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради та її органів, Васильківського міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста Васильків, а також до заступників голови, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету.
 2. Депутатський запит може бути внесений за умови, якщо попередньо депутатом Ради направлялось депутатське звернення з цього ж питання до одного з передбачених частиною першої цієї статті 16 Регламенту адресатів, і у встановлений строк адресат запиту ухилився від вирішення порушеного у зверненні питання, або ж депутат Ради не задоволений результатами розгляду його звернення чи йому не надійшла відповідь на його депутатське звернення.
 3. Депутатські запити подаються депутатами Ради до апарату Ради. До депутатського запиту має бути долучена копія попередньо направленого депутатського звернення, а також копія відповіді на нього (у разі наявності). Текст депутатського запиту повинен містити перелік поданих депутатом Ради депутатських звернень з цього питання.
 4. На пленарному засіданні Ради розглядаються депутатські запити, що відповідають вимогам частин першої – третьої цієї статті 16 Регламенту та були подані до апаратуі Ради не пізніше 13 години дня, що передує відповідному пленарному засіданню Ради.
 5. Депутатські запити, що не відповідають вимогам частин першої – четвертої цієї статті 16 Регламенту розгляду на відповідному пленарному засіданні Ради не підлягають.

У разі виникнення спору щодо відповідності депутатського запиту вимогам частин першої – четвертої цієї статті 16 Регламенту депутат Ради направляє копію свого депутатського запиту з відповідною письмовою заявою на розгляд постійній комісії Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання дотримання цього Регламенту. Зазначена постійна комісія протягом десяти днів з моменту отримання письмової заяви з копією депутатського запиту розглядає її та приймає висновок щодо відповідності депутатського запиту вимогам частин першої – четвертої цієї статті 16 Регламенту. Відповідний висновок викладається у протоколі засідання комісії, витяг з якого направляється суб’єкту подання та апарату Ради. У випадку прийняття комісією висновку про відповідність депутатського запиту вимогам частин першої – четвертої цієї статті 16 Регламенту апарат Ради вносить відповідний депутатський запит до розгляду на найближчому пленарному засіданні Ради.

 1. Васильківський міський голова або секретар Ради направляє адресату підтриманий Радою депутатський запит із відповідним дорученням або супровідним листом.
 2. Орган або посадова особа, яким адресовано депутатський запит, зобов’язані у десятиденний строк дати офіційну письмову відповідь на нього Раді та депутату, який вніс відповідний депутатський запит. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у десятиденний строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це Раді та депутату Ради, який вніс відповідний запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.
 3. Копії усіх депутатських запитів, оголошених на пленарному засіданні Ради, реєструються та зберігаються у апараті Ради з позначкою про дату їх оголошення та результати голосування по них.
 4. Контроль за проходженням депутатського запиту і ходом виконання прийнятого по ньому рішення здійснює секретар Ради, а також депутат або група депутатів, які подали депутатський запит. Депутат або група депутатів, які подали депутатський запит, вправі проінформувати Раду на пленарному засіданні Ради про виконання прийнятого за депутатським запитом рішення.

Стаття 17. Звіти депутатів і депутатських фракцій Ради перед територіальною громадою міста Васильків та зустрічі з її членами

 1. Депутат Ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед територіальною громадою міста Васильків. Рада може визначати орієнтовні строки проведення звітів депутатів Ради перед членами територіальної громади міста Васильків.

Депутатські фракції зобов’язані не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед територіальною громадою міста Васильків. Порядок, форма та строки проведення звітів депутатських фракцій Ради перед територіальною громадою міста Васильків визначаються депутатськими фракціями Ради.

 1. Звіти депутатів, депутатських фракцій Ради повинні містити відомості про їх діяльність у Раді та в її органах, про прийняті Радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про їх особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень Ради, її органів, а також про виконання передвиборної програми та доручень виборців.
 2. Звіт депутата Ради може бути наданий в будь-який час на вимогу зборів членів територіальної громади, якщо протокол зборів містить не менше 50 підписів, а також на вимогу органів самоорганізації населення.
 3. Депутати та депутатські фракції Ради не пізніше як за сім днів через офіційний веб-сайт Ради або в інший спосіб повідомляють територіальній громаді міста Васильків про час та місце проведення звіту.
 4. Виконавчий орган Ради, їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, розташовані на території міста Васильків, зобов’язані сприяти депутатам, депутатським фракціям Ради в організації їх звітів перед територіальною громадою міста Васильків та зустрічей з її членами шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних для організації відповідного заходу, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту чи зустрічі, у тому числі сприяти оповіщенню територіальної громади міста Васильків про час і місце проведення звіту чи зустрічі.
 5. Депутати, депутатські фракції Ради інформують Раду та виконавчий комітет про результати обговорення їх звітів, зауважень і пропозицій, висловлених членами територіальної громади міста Васильків на адресу Ради та її виконавчого органу, а також про доручення, дані депутатам у зв’язку з їх депутатською діяльністю.
 6. Звіти депутатів, депутатських фракцій Ради перед територіальною громадою міста Васильків оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради.

Стаття 18. Планування роботи Ради

 1. Діяльність Ради проводиться відповідно до планів, які затверджуються Радою. План роботи Ради визначає напрями діяльності Ради та її органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік назв проектів рішень Ради, звітів, інформації та інших заходів, період їх підготовки та осіб, відповідальних за підготовку. Проект плану роботи Ради розробляється за участю постійних комісій Ради, структурних підрозділів виконавчого комітету, а також з урахуванням пропозицій депутатів і депутатських фракцій, та подається на затвердження Радою секретарем Ради.
 2. Організація виконання плану роботи Ради покладається на секретаря Ради. Хід виконання плану роботи Ради може обговорюватися на засіданнях постійних комісій. Пропозиції щодо уточнення або зміни плану роботи Ради розглядаються Радою на пленарних засіданнях на вимогу постійних комісій Ради та депутатів Ради. Контроль за формуванням і виконанням планів роботи Ради та її постійних комісій покладається на секретаря Ради.

Стаття 19. Скликання сесії та призначення пленарних засідань Ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради та засідань постійних комісій Ради.
 2. Перша сесія новообраної Ради скликається Васильківською міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради в кількості не менше двох третин від загального складу Ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Васильківської міської територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про результати виборів депутатів Ради, а також про підсумки виборів Васильківського міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та новообраного Васильківського міського голови відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” на пленарних засіданнях Ради головує Васильківський міський голова.
 3. Скликання наступних сесій та призначення пленарних засідань здійснюється Васильківським міським головою.
 4. Пленарні засідання Ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Розпорядження про проведення пленарного засідання доводиться до відома депутатів Ради і територіальної громади міста Васильків шляхом публікації на офіційному веб-сайті Ради не пізніше ніж за десять днів до дня пленарного засідання, а інформація про час і місце його проведення, проект порядку денного пленарного засідання і скан-копії оригіналів проектів рішень та інших документів, що мають розглядатись на відповідному пленарному засіданні, – шляхом публікації на офіційному веб-сайті Ради не пізніше ніж за сім днів до дня пленарного засідання. У виняткових випадках, що потребують термінового рішення Ради, розпорядження про проведення пленарного засідання, інформація про час і місце його проведення, проект порядку денного пленарного засідання і скан-копії оригіналів проектів рішень та інших документів, що мають розглядатись на відповідному пленарному засіданні, доводяться до відома депутатів Ради і територіальної громади міста Васильків шляхом публікації на офіційному веб-сайті Ради не пізніше ніж за день до відповідного пленарного засідання.

Кожне пленарне засідання Ради починається і завершується виконанням у залі пленарних засідань Державного Гімну України.

 1. У випадках, коли на пленарному засіданні розглянуті не всі питання порядку денного, за пропозицією головуючого на пленарному засіданні, депутатських фракцій та депутатів Ради, для продовження розгляду питань затвердженого порядку денного пленарне засідання за рішенням головуючого може бути перенесене, як правило, на наступний або інший робочий день.
 2. Скликання сесії або призначення пленарного засідання Ради має бути здійснене протягом двох тижнів за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради.
 3. У разі, якщо внаслідок немотивованої відмови Васильківського міського голови або внаслідок його неможливості скликати сесію або призначити пленарне засідання Ради сесія не скликається або пленарне засідання не призначається у строки, передбачені Регламентом, секретар Ради скликає сесію або призначає пленарне засідання Ради.
 4. У разі,якщо Васильківський міський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію або не призначають пленарне засідання Ради на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради, або якщо такі посади є вакантними, постійна комісія Ради або не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради можуть скликати сесію або призначити пленарне засідання Ради шляхом подання до апарату Ради відповідного висновку постійної комісії Ради або підписаного депутатами звернення.

Стаття 20. Подання проектів рішень на розгляд Ради та вимоги щодо їх оформлення

 1. Суб’єктами подання проектів рішень виступають Васильківський міський голова, депутати Ради, секретар Ради, постійні комісії Ради, виконавчий комітет міської ради, загальні збори громадян в порядку, визначеному законодавством та цим Регламентом, а також члени територіальної громади міста Васильків в порядку місцевої ініціативи відповідно до вимог, передбачених законодавством та цим Регламентом.
 2. Проекти рішень, суб’єктом подання яких є виконавчий комітет, підписуються посадовими особамивиконавчого органу.
 3. Проекти рішень Ради подаються до апарату Ради у паперовому та в електронному вигляді (формати .doc, .docx, .rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14). Разом з проектом рішення до апарату Ради подається пояснювальна записка, а також додатки (у разі наявності).
 4. Проект рішення Ради нормативно-правового характеру повинен містити положення про оприлюднення та набрання ним чинності.
 5. Друкований примірник проекту рішення повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення міської ради – помітку «Проект» і прізвища авторів; нижче ліворуч – назву рішення; ще нижче – текст проекту рішення.
 1. Текст проекту рішення має складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

 1. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

1) характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення;

2) потреба і мета прийняття рішення;

3) прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

4) прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення ви датків місцевого бюджету;

5) результати громадського обговорення чи громадських слухань з цього питання, якщо це визначено законодавством або рішенням ради;

6) інформація про погодження проекту необхідними виконавцями чи службами відповідно до їх повноважень, якщо рішення не стосується виключно діяльності ради;

7) інша інформація, яка на думку розробника проекту є важливою для прийняття рішення.

Стаття 21. Узгодження проекту рішення

 

 1. На проекті рішення мають бути наступні погоджувальні підписи (візи): – автора проекту;– голів відповідних постійних комісій; – секретаря ради.
 2. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису – дата візування.
 3. Візування проекту рішення є обов’язковим. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, їх викладають на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.

Стаття 22. Розгляд проектів рішень Ради, поданих загальними зборами громадян

 1. Загальні збори проводяться за місцем проживання членів територіальної громади міста Васильків.
 2. Загальні збори жителів за місцем проживання можуть скликатися Васильківським міським головою, Радою, народними депутатами України, обраними у відповідних мажоритарних округах, депутатами Ради, ініціативними групами членів територіальної громади міста Васильків.
 3. Ініціатори проведення загальних зборів, рішення яких буде передано на розгляд Ради, за десять днів до дня їх проведення повідомляють Васильківському міському голові про питання, які будуть розглядатись на цих зборах, а також про час і місце їх проведення.
 4. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на ньому членів територіальної громади міста Васильків. Рішення загальних зборів жителів за місцем проживання підписується головою і секретарем зборів, а з питань, що передаються на розгляд Ради, – усіма учасниками зборів, які підтримують прийняте рішення.
 5. Рішення загальних зборів членів територіальної громади міста Васильків, яке прийнято більш ніж 500 учасників таких зборів, є обов’язковим до розгляду на пленарному засіданні Ради.

Письмово викладене рішення загальних зборів, що оформлене як проект рішення Ради та відповідає вимогам цього Регламенту, подається на реєстрацію до апарату Ради.

Стаття 23. Місцеві ініціативи та електронні петиції

 1. Члени територіальної громади міста Васильків мають право в порядку, визначеному Статутом територіальної громадита окремим рішенням Ради, ініціювати розгляд у Раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного Конституцією України, законами України до відання органів місцевого самоврядування.
 2. Громадяни мають право звернутися до Ради з електронною петицією з питань, що належать до її компетенції, через офіційний веб-сайт Ради або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції. Порядок подання та розгляду електронних петицій визначається окремим рішенням Ради.

Стаття 24. Реєстрація проектів рішень Ради

 1. Проекти рішень Ради подаються до організаційного відділу апарату Васильківської міської ради. На вимогу особи, яка подала проект рішення, на першій сторінці наданої нею копії проекту рішення працівник організаційного відділу апарату міської ради проставляє під текстом свій підпис та штамп (або реєстраційну позначку – штрих-код) із зазначенням дати отримання проекту рішення, своєї посади та прізвища, після чого повертає копію цій особі. Якщо проект рішення було подано суб’єктом подання в робочий день до 13 години, проект рішення підлягає реєстрації в день надходження, а якщо після 13 години – не пізніше наступного дня.
 2. У випадку невідповідності проекту рішення вимогам статті 20 та статті 21 цього Регламенту апарат Ради протягом двох днів з дня реєстрації направляє суб’єкту подання письмове повідомлення із зазначенням конкретних вимог частин другої – десятої статті 26 цього Регламенту, які не були дотримані суб’єктом подання, та пропонує суб’єкту подання усунути відповідні недоліки протягом десяти днів з моменту направлення повідомлення. У разіякщо визначені недоліки неможливо усунути без внесення змін до проекту рішення чи до пояснювальної записки, суб’єкт подання подає на реєстрацію до апарату Ради новий проект рішення. У випадку,якщо протягом зазначеного десятиденного строку вимоги про усунення відповідних недоліків не були виконані, апарат Ради повертає оригінал проекту рішення суб’єкту подання. За заявою суб’єкта подання оригінал проекту рішення може бути повернений суб’єкту подання до завершення десятиденного строку.
 3. До усунення недоліків стосовно виконання вимог статті 20 та статті 21 Регламенту проект рішення залишається без руху.
 4. У разі,якщо поданий проект рішення відповідає вимогам, визначеним статтею 20 та статтею 21 цього Регламенту, організаційний відділ апарату Васильківської міської ради протягом двох днів з дня реєстрації передає оригінал проекту рішення Васильківському міському голові або за наявності відповідного доручення Васильківського міського голови секретарю Ради.
 5. Протягом п’яти днів з дня реєстрації проекту рішення в організаційному відділі апарату Васильківської міської ради Васильківський міський голова або за його дорученням секретар Ради надає доручення щодо розгляду проекту рішення постійній комісії, яка, враховуючи функціональну спрямованість постійних комісій, визначається ним профільною для попереднього розгляду відповідного проекту рішення, а також іншим постійним комісіям виходячи з їх функціональної спрямованості.

Організаційний відділ апарату Васильківської міської ради в день надання передбаченого абзацом першим частини п’ятої цієї статті доручення робить скан-копію проекту рішення, направляє оригінал проекту рішення та його скан-копію для розгляду до профільної постійної комісії, а скан-копії оригіналу проекту рішення – для розгляду іншим постійним комісіям Ради, а також оприлюднює відповідний проект рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Ради на виконання вимог статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 1. Проект рішення може бути відкликаний за письмовою заявою суб’єкта подання у будь-який момент до затвердження Радою порядку денного пленарного засідання Ради, до якого включено розгляд відповідного проекту рішення.

Проект рішення, поданий кількома депутатами Ради, вважається відкликаним лише у разі, якщо відповідна письмова заява була підписана усіма депутатами Ради, що виступали суб’єктами подання цього проекту рішення.

Стаття 25. Розгляд проектів рішень постійними комісіями Ради

 1. Профільна постійна комісія не більше ніж за десять днів з моменту реєстрації проекту рішення в апараті Ради опрацьовує його та за результатами розгляду проекту рішення приймає висновок, яким:

1) підтримує проект рішення Ради без зауважень та підписує його;

2) підтримує проект рішення Ради із зауваженнями чи рекомендаціями; у цьому випадку на оригіналі проекту рішення навпроти назви профільної постійної комісії поряд із підписом голови профільної постійної комісії ставиться відмітка “із зауваженнями” або “з рекомендаціями”;

3) відхиляє проект рішення з відповідним обґрунтуванням та повертає його суб’єкту подання; у цьому випадку на оригіналі проекту рішення навпроти назви профільної постійної комісії поряд із підписом голови профільної постійної комісії ставиться відмітка “відхилено” із зазначенням дати та номеру відповідного протоколу засідання постійної комісії.

Висновок профільної постійної комісії викладається у протоколі засідання комісії.

За заявою суб’єкта подання профільна постійна комісія направляє проект рішення йому на доопрацювання. Доопрацьований проект рішення може бути поданий суб’єктом подання на реєстрацію до організаційного відділу апарату Васильківської міської ради в порядку, передбаченому Регламентом.

 1. У разі підтримання проекту рішення профільна постійна комісія протягом семи днів з моменту прийняття відповідного висновку направляє проект рішення разом із відповідними зауваженнями та рекомендаціями (у разі наявності) для опрацювання до юридичного департаменту.
 2. У разі відхилення проекту рішення профільна постійна комісія протягом семи днів з моменту прийняття відповідного висновку направляє суб’єкту подання оригінал проекту рішення з відповідним висновком. У цьому випадку суб’єкт подання може протягом тридцяти днів з моменту отримання оригіналу проекту рішення подати проект рішення разом з відповідним висновком для опрацювання до юридичного департаменту
 3. У разі,якщо профільна постійна комісія протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті 25 Регламенту, не розглянула проект рішення або не прийняла жодного з передбачених частиною другою цієї статті 25 Регламенту висновків, проект рішення вважається підтриманим профільною постійною комісією. В такому випадку профільна постійна комісія зобов’язана на вимогу суб’єкта подання протягом трьох днів направити йому оригінал проекту рішення. Суб’єкт подання може протягом тридцяти днів з моменту отримання оригіналу проекту рішення подати його для опрацювання до юридичного Департаменту Васильківської міської ради. В такому разі суб’єкт подання самостійно за власним підписом ставить на оригіналі проекту рішення навпроти назви профільної постійної комісії відмітку “підтримано в порядку ст. 25 Регламенту”, а навпроти назв інших постійних комісій у випадку, якщо відповідні підписи та відмітки ще не проставлені, ставить за власним підписом відмітку “підтримано в порядку ст. 25 Регламенту”.

Стаття 26. Розгляд проектів юридичним Департаментом Васильківської міської ради.

 1. Юридичний Департамент Васильківської міської ради протягом чотирнадцяти днів з дня отримання оригіналу проекту рішення від профільної постійної комісії чи суб’єкта подання за результатами опрацювання проекту рішення:

1) погоджує проект рішення Ради та підписує його;

2) погоджує проект рішення Ради з наданням письмових рекомендацій; у цьому випадку на оригіналі проекту рішення навпроти назви юридичний Департамент Васильківської міської поряд із підписом директора департамента ставиться відмітка “з рекомендаціями”;

3) надає правовий висновок щодо невідповідності проекту рішення чи його окремих положень вимогам законодавства; у цьому випадку на оригіналі проекту рішення навпроти назви юридичний Департамент Васильківської міської поряд із підписом директора департамента ставиться відмітка “правовий висновок”.

Стаття 27. Формування проекту порядку денного пленарного засідання Ради

Розпорядження про проведення пленарного засідання, інформація про час і місце його проведення, проект порядку денного пленарного засідання, а також скан-копії оригіналів проектів рішень та інших документів, що мають розглядатись на відповідному пленарному засіданні, надсилаються організаційним відділом апарату Васильківської міської ради не пізніше ніж за десять днів до дня проведення пленарного засідання на електронну пошту депутатів Ради.

Стаття 28. Пленарне засідання Ради

 1. Перед початком пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів Ради шляхом активації пультів для голосування.

У разі, якщо застосування електронної системи є неможливим з технічних причин, здійснюється письмова реєстрація депутатів Ради.

 1. Пленарне засідання Ради є повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини депутатів Ради від загального складу Ради. Присутність депутата та його участь у пленарному засіданні підтверджується його персональною реєстрацією в електронній системі для голосування.
 2. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває Васильківський міський голова, а у випадках, передбачених законами України та цим Регламентом, – секретар Ради. У випадках, передбачених частиною восьмою статті 19 цього Регламенту, пленарне засідання відкриває за дорученням ініціативної групи депутатів Ради один з депутатів зі складу цієї групи. В такому разі один з депутатів за рішенням Ради головує на пленарному засіданні, підписує прийняті на ньому рішення, а також протокол пленарного засідання Ради.
 3. Про повноважність пленарного засідання в протоколі робиться відповідна відмітка та повідомляється присутнім на пленарному засіданні депутатам Ради.

Стаття 29. Затвердження порядку денного. Порядок роботи пленарного засідання Ради

 1. Рада проводить свої пленарні засідання, як правило, з 10 до 17 години. За необхідності під час пленарного засідання головуючим оголошується обідня перерва. Після кожних двох години роботи пленарного засідання головуючим або процедурним рішенням Ради за ініціативою депутатів Ради може оголошуватися перерва на 15 хвилин.

Головуючий оголошує перерву до 30 хвилин на вимогу не менш як двох депутатських фракцій за умови використання цього права депутатською фракцією не більше одного разу протягом пленарного засідання.

У разі, якщо кількість депутатів, присутніх на пленарному засіданні відповідно до частини другої статті 28 цього Регламенту, не відповідає вимогам щодо повноважності пленарного засідання Ради, головуючий має право оголосити перерву або перенести пленарне засідання на інший день.

Пленарне засідання може бути продовжено головуючим після 17.00 години не більше ніж на 30 хвилин. Рішення про продовження пленарного засідання після 17.00 години більше ніж на 30 хвилин приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

 1. Пленарне засідання Ради починається з повідомлення головуючого на пленарному засіданні Ради про кількість депутатів Ради згідно з даними реєстрації.

Після підтвердження головуючим повноважності пленарного засідання Ради розглядається проект порядку денного пленарного засідання Ради.

 1. Питання, включені до проекту порядку денного, можуть за пропозиціями головуючого, голів постійних комісій Ради, депутатських фракцій та депутатів Ради виключатися більшістю голосів від загального складу Ради, крім питань, що відповідно до закону або цього Регламенту включаються до порядку денного без голосування.
 2. У виняткових випадках, у разі невідкладності, за пропозицією суб’єктів подання проектів рішень Ради проект порядку денного пленарного засідання Ради за рішенням більшості голосів депутатів від загального складу Ради може бути доповнений проектами рішень Ради. Зазначені проекти рішень мають бути оформлені та попередньо розглянуті відповідно до вимог цього Регламенту. Винятковість випадку та необхідність невідкладного розгляду проекту рішення Ради повинні бути письмово обґрунтовані суб’єктом подання. Відповідне письмове обґрунтування підписується суб’єктом подання та зачитується суб’єктом подання або головуючим на пленарному засіданні Ради.
 3. У разі, якщо суб’єктом подання є виконавчий комітет, письмове обґрунтування винятковості та невідкладності також має бути підписане Васильківським міським головою.

Проекти рішень Ради про надання земельним ділянкам статусу скверу або статусу парку, а також питання містобудування та землекористування можуть бути подані в порядку невідкладності лише у разі, якщо відповідне письмове обґрунтування невідкладності також було підписане Васильківським міським головою.

 1. Головуючий на пленарному засіданні не ставить на голосування пропозицію про включення до проекту порядку денного пленарного засідання проекту рішення Ради, який не було розглянуто відповідно до вимог цього Регламенту.
 2. 7. Проект порядку денного пленарного засідання Ради, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
 3. 8. Після прийняття рішення про затвердження порядку денного пленарного засідання Ради в цілому головуючий на пленарному засіданні звертається до депутатів Ради з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата Ради. Заява депутата про наявність конфлікту інтересів заноситься в протокол відповідного пленарного засідання Ради.
 4. 9. Головуючий на пленарному засіданні може запропонувати порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням Ради. Порядок роботи пленарного засідання Ради регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи пленарного засідання Ради.
 5. 10. Черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання може бути змінена відповідно до процедурного рішення Ради.
 6. 11. Після затвердження порядку денного пленарного засідання Ради відводиться час у межах 30 хвилин для оголошення та розгляду депутатських запитів.

Кожній депутатській фракції за її вимогою надається по 3 хвилини для виголошення та розкриття змісту депутатських запитів, поданих депутатами Ради, що входять до її складу.

Депутатський запит виголошується повністю і обговорюється депутатами Ради лише у разі прийняття щодо окремого запиту відповідного рішення, підтриманого не менш як однією третиною депутатів від загального складу Ради.

Стаття 30. Порядок розгляду питань порядку денного на пленарному засіданні Ради

 1. Кожне питання порядку денного обговорюється на пленарному засіданні Ради. Рішення Ради з питання порядку денного може бути прийняте без обговорення, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.
 2. При розгляді проекту рішення на пленарному засіданні Ради доповідачем виступає особа, зазначена як доповідач у пояснювальній записці до відповідного проекту рішення, або інша уповноважена на це суб’єктом подання особа. У разі відсутності відповідної особи на пленарному засіданні Ради доповідачем проекту рішення виступає голова, а у разі його відсутності – заступник голови постійної комісії Ради, яка є профільною з розгляду відповідного проекту рішення.
 3. Доповідачем по проекту рішення, внесеного виконавчий комітет може бути Васильківський міський голова, заступник голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків або керівник структурного підрозділу виконавчого комітету, що розробляв відповідний проект рішення Ради, чи інша особа, зазначена в пояснювальній записці до цього проекту рішення.
 4. Гарантоване право на виступ при обговоренні питань порядку денного мають депутатські фракції Ради.
 5. Процедура розгляду питання порядку денного на пленарному засіданні Ради включає такі етапи, для яких встановлюються, як правило, такі обмеження часу:

1) доповідь з питання порядку денного – 10 хвилин;

2) співдоповіді – 5 хвилин кожна;

3) запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях – 20 хвилин;

4) виступи депутатів – 1 хвилина;

5) виступ при обговоренні від депутатської фракції – 3 хвилини;

6) гарантований виступ від депутатської фракції в разі дострокового припинення обговорення питання порядку денного – 1 хвилина (у разі, якщо відповідна депутатська фракція не скористалась своїм правом на виступ під час обговорення – 3 хвилини);

7) репліка (надається депутату на його вимогу в разі згадки його прізвища промовцем) – 30 секунд;

8) заключне слово доповідача та співдоповідача (за їх вимогою) – по 1 хвилині;

9) голосування.

 1. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні процедурним рішенням Ради може бути визначена інша процедура розгляду окремого питання порядку денного пленарного засідання Ради. При цьому депутатські фракції не можуть бути позбавлені права на гарантований виступ, а доповідач і співдоповідачі – права на заключне слово.
 2. Запрошені та присутні на пленарному засіданні представники органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають право на виступ у порядку, визначеному рішенням, прийнятим більшістю депутатів від загального складу Ради.
 3. Під час обговорення питань порядку денного головуючий надає слово депутатам, які бажають виступити з місця. Список депутатів Ради, які бажають виступити з місця, формується апаратом відповідно до заявленого бажання депутата і подається головуючому для запрошення до виступу.
 4. Під час пленарного засідання депутат Ради може звернутися з пропозицією щодо:

1) перерви у пленарному засіданні Ради;

2) дострокового припинення обговорення питання порядку денного;

3) послідовності розгляду питань порядку денного.

 1. Обговорення питання порядку денного може бути достроково припинене за пропозицією головуючого або депутата Ради на підставі процедурного рішення Ради. Після прийняття рішення про припинення обговорення питання порядку денного головуючий обов’язково надає слово для гарантованого виступу від депутатських фракцій тим депутатським фракціям, які наполягають на цьому. Перед голосуванням щодо питання порядку денного відповідний доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово.
 2. Голосуванням на пленарному засіданні приймається рішення про:

1) прийняття проекту рішення в цілому у разі відсутності зауважень, пропозицій та поправок, крім редакційних правок;

2) прийняття проекту рішення за основу для голосування зауважень, пропозицій та поправок, внесених депутатами на пленарному засіданні Ради під час обговорення проекту рішення;

3) голосування щодо прийняття або відхилення зауважень, пропозицій та поправок, внесених депутатами на пленарному засіданні Ради під час обговорення проекту рішення;

4) прийняття проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих зауважень, пропозицій та поправок;

5) відхилення проекту рішення.

 1. Після закінчення обговорення, якщо депутатами не внесені зауваження, пропозиції та поправки, крім редакційних правок, проект рішення Ради ставиться на голосування для прийняття в цілому.

Стаття 31. Прийняття рішення на пленарному засіданні Ради

 1. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради, окрім випадків, передбачених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається Васильківський міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Ради, і враховується його голос.
 2. Якщо при проведенні голосування з питання порядку денного рішення Ради не було прийнято, це питання може бути повторно розглянуто на цьому пленарному засіданні Ради за ініціативою суб’єкта подання чи доповідача на пленарному засіданні не більше одного разу відповідно до рішення, прийнятого більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. За ініціативою суб’єкта подання проект рішення, що не було прийнято на пленарному засіданні Ради, може бути також включено до порядку денного іншого пленарного засідання Ради.
 3. Якщо при проведенні голосування щодо проекту рішення відповідне рішення Ради не було прийнято, головуючий на пленарному засіданні за власною ініціативою або за пропозицією депутатів Ради може поставити на голосування питання про відхилення проекту рішення.
 4. У випадку повторного розгляду питання порядку денного на іншому пленарному засіданні Ради у проекті порядку денного відповідного пленарного засідання поряд з назвою цього питання ставиться відмітка “повторно”.
 5. У разі повторного розгляду проекту рішення на іншому пленарному засіданні Ради відповідний проект рішення може бути розглянуто і поставлено на голосування лише один раз.
 6. Якщо при проведенні голосування проект рішення Ради було відхилено більшістю голосів депутатів від загального складу Ради такий проект рішення вважається відхиленим і повертається суб’єкту подання. Подальший розгляд відхиленого проекту рішення або проекту рішення, який дослівно чи по суті повторює відхилений проект рішення, можливий на наступній після його відхилення сесії Ради в порядку, передбаченому цим Регламентом.
 7. 7. Проекти рішень про передачу земельних ділянок у власність громадянам, приватизацію земельних ділянок громадянами, а також про надання або відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою громадянам та юридичним особам можуть подаватись і голосуватись як одне загальне рішення, в якому кожен пункт може обговорюватись окремо.

Стаття 32. Порядок голосування на пленарному засіданні Ради

 1. Голосування на пленарному засіданні Ради проводиться за допомогою електронної системи у формі відкритого поіменного голосування з фіксацією результатів голосування кожного депутата.

Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів у випадках, передбачених цим Регламентом.

 1. Голосування здійснюється депутатом Ради особисто. Голосування за допомогою електронної системи для голосування проводиться лише в період появи на табло спеціальної заставки з лічильником часу та звукового супроводу протягом десяти секунд.

У разі, якщо депутат Ради має фізичні вади, які не дозволяють йому здійснювати особисте голосування за допомогою електронної системи для голосування, за висновком постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належить питання дотримання цього Регламенту, Васильківський міський голова або секретар Ради своїм розпорядженням визначають спосіб, в який зазначений депутат здійснюватиме голосування.

 1. Результати голосування висвічуються на табло та оголошуються головуючим на пленарному засіданні Ради.
 2. 4. Голосування на пленарних засіданнях Ради без застосування електронної системи для голосування проводиться лише у разі, якщо її застосування є неможливим з технічних причин, у формі:

1) відкритого поіменного голосування – здійснюється шляхом підняття (не підняття) депутатами рук;

2) опитування – у разі прийняття Радою процедурного рішення щодо проведення голосування шляхом опитування з певного питання або з усіх питань на пленарному засіданні.

 1. 5. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті Ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради.
 2. 6. У разі проведення таємного голосування, а також у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті 31 Регламенту, для підрахування кількості голосів “за”, “проти”, “утримався” та встановлення результатів голосування створюється лічильна комісія.
 3. 7. У випадках проведення відкритого поіменного голосування, передбаченого частиною четвертою цієї статті Регламенту, лічильна комісія підраховує кількість голосів “за”, “проти”, “утримався”. Після закінчення підрахунку голосів лічильна комісія складає протокол голосування і голова комісії оголошує про результати голосування депутатам Ради. Для кожного питання, по якому проводиться голосування на пленарному засіданні Ради, складається окремий протокол голосування, що підписується головою та всіма присутніми членами лічильної комісії.
 4. 8. Таємне голосування проводиться лише у випадках обрання або дострокового припинення повноважень секретаря Ради, або прийняття Радою рішення про дострокове припинення повноважень Васильківського міського голови у передбачених законом випадках.
 5. 9. Процедура голосування за допомогою бюлетенів визначається процедурним рішенням Ради і передбачає порядок виготовлення бюлетенів, реєстрації депутатів, голосування та підрахунку голосів.
 6. 10. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні, становить більше половини від загального складу Ради. Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол голосування. Протокол підписує голова та всі присутні члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування на пленарному засіданні. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування за рішенням більшості членів від загального складу лічильної комісії результати цього голосування оголошуються недійсними. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос голови лічильної комісії. Про порушення лічильна комісія доповідає Раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення. У такому випадку Рада відкритим поіменним голосуванням приймає рішення про призначення повторного голосування та проводить таке повторне голосування згідно з вимогами частин дев’ятої – одинадцятої цієї статті Регламенту.
 7. 11. Питання порядку денного, що не були розглянуті на відповідному пленарному засіданні Ради, включаються до порядку денного наступного пленарного засідання Ради, якщо Радою не прийнято щодо них іншого рішення.
 8. 12. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів Ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом. Присутність депутата на пленарному засіданні підтверджується його реєстрацією в електронній системі для голосування. Процедурним вважається питання регулювання роботи пленарного засідання Ради. Процедурне рішення не виготовляється як документ. Процедурне рішення заноситься до протоколу пленарного засідання Ради.

Стаття 33. Дисципліна та запобігання порушенню порядку на пленарному засіданні Ради

 1. Депутат Ради під час пленарного засідання Ради повинен дотримуватись передбачених цим Регламентом норм дисципліни та правил депутатської етики, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого, депутатів та інших осіб, присутніх або запрошених на пленарне засідання Ради.
 2. Під час пленарного засідання депутатам Ради, а також присутнім та запрошеним на пленарне засідання Ради забороняється:

1) вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій; головуючий на пленарному засіданні Ради має право усно попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, а у разі, якщо промовець продовжує вживати образливі висловлювання чи закликати до незаконних і насильницьких дій, – припинити його виступ;

2) здійснювати дії, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуки, оплески, розмови по мобільному телефону тощо)головуючий на пленарному засіданні Ради продовжує час для виступу промовця на строк, на який його виступ було перервано;

3) вносити до залу пленарних засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні пристрої, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, а також створювати перешкоди роботі необхідного для проведення пленарного засідання технічного обладнання;

4) перешкоджати розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших депутатів Ради.

 1. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні усно попереджає його про це, а в разі продовження порушення припиняє його виступ.
 2. Якщо депутат Ради своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Ради, головуючий виносить йому усне попередження і закликає до порядку. У разі, якщо після відповідного попередження депутат продовжує заважати проведенню пленарного засідання, головуючий може поставити на розгляд Ради питання щодо позбавлення депутата права на виступ протягом усього пленарного засідання шляхом прийняття відповідного рішення більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
 3. Якщо будь-яка присутня чи запрошена на пленарне засідання особа своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Ради, головуючий виносить цій особі усне попередження і закликає до порядку. У разі, якщо після відповідного попередження особа продовжує заважати проведенню пленарного засідання, головуючий може поставити на розгляд Ради питання щодо видалення присутньої чи запрошеної особи з зали пленарних засідань шляхом прийняття відповідного рішення більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
 4. Якщо на пленарному засіданні Ради порушується порядок, і головуючий на засіданні не в змозі припинити це порушення, він може оголосити перерву до 30 хвилин для проведення консультацій з відповідними депутатськими фракціями.

Якщо після відновлення пленарного засідання Ради порушення порядку продовжується та відновити нормальну роботу пленарного засідання Ради неможливо, головуючий має право перенести пленарне засідання на інший день.

Стаття 34. Оформлення рішень Ради

 1. На пленарному засіданні Ради працівники організаційного відділу апарату Васильківської міської ради фіксують усі пропозиції, зауваження і поправки до проектів рішень Ради, що озвучені та проголосовані на пленарному засіданні Ради.
 2. Текст рішення, прийнятий Радою, оформляється апаратом Ради для підпису Васильківським міським головою.

Тексти рішень Ради оформлюються з урахуванням пропозицій, зауважень і поправок, які були прийняті на пленарному засіданні Ради.

 1. Рішення Ради для підпису Васильківським міським головою готується на бланку рішення Ради.

Стаття 35. Протокол пленарного засідання Ради

 1. Протокол пленарного засідання Ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення Радою.
 2. Засідання Ради протоколюються апаратом Ради. У протоколі фіксуються:

1) дата, час проведення пленарного засідання Ради;

2) прізвище та ініціали головуючого на пленарному засіданні Ради, його посада;

3) окремо кожне питання, що розглядалось на пленарному засіданні Ради, із зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, осіб, які брали участь в обговоренні, а також результатів голосування по ньому;

4) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

5) заходи впливу та прізвища осіб, до яких вони були вжиті;

6) запити та запитання депутатів Ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

7) повідомлення (як додатки до протоколу);

8) результати поіменного голосування з кожного питання, що розглядалось на пленарному засіданні (як додатки до протоколу);

 1. 3. Після пленарного засідання Ради організаційний відділ апарату Васильківської міської ради протягом семи робочих днів готує протокол пленарного засідання Ради, який підписує головуючий на пленарному засіданні Ради.
 2. 4. Оригінали рішень Ради, протоколи пленарних засідань Ради, дані про результати поіменного голосування та поіменну реєстрацію депутатів Ради, та інші архівні документи, що накопичилися за час діяльності Ради, зберігаються в Апараті Ради.

Стаття 36. Набрання чинності рішеннями Ради

 1. Рішення Ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене Васильківським міським головою і внесене на повторний розгляд Ради з обґрунтуванням зауважень. Відповідне повідомлення про зупинення рішення Васильківським міським головою розміщується на офіційному веб-сайті Ради не пізніше наступного дня після зупинення рішення.

Рада зобов’язана на наступному пленарному засіданні, але не пізніше ніж через чотирнадцять днів після повідомлення про зупинення рішення Васильківським міським головою, повторно розглянути рішення. Якщо Рада відхилила зауваження Васильківського міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів Ради від загального складу Ради, воно набирає чинності.

 1. 2. Контроль за офіційним оприлюдненням рішень Ради покладається на організаційний відділ.
 2. 3. За письмовим зверненням до Васильківського міського голови або секретаря Ради депутат Ради у п’ятиденний строк має право отримати завірену печаткою апарату Ради копію оформленого та підписаного згідно з цим Регламентом оригіналу рішення Ради в апараті Ради.

Копія рішення Ради надається на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Стаття 37.Обрахування строків

 1. Визначені в цьому Регламенті строки обраховуються у календарних днях, якщо інше не передбачено положеннями цього Регламенту.
 2. У разі, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний після нього робочий день.

Міський голова                                                          Наталія БАЛАСИНОВИЧ

Закупівлі