Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю

Контактна інформація: 08600, м. Васильків, вул. Покровська, 5; тел. (04571) 2-25-87; e-mail: dabk_vasylkiv@ukr.net

Начальник відділу – Литвин Олена Володимирівна, тел. (04571) 2-25-87
Головний спеціаліст відділу, який виконує функції з надання адміністративних послуг – Насальська Катерина Олександрівна, тел. (04571) 2-25-87
Головний спеціаліст відділу, який виконує функції з проведення інспекційних заходів –Кривша Сергій Олександрович , тел. (04571) 2-25-87


Графік роботи

Понеділок – четвер 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:00 – 12:45
П’ятниця 8:00 – 15:45, обідня перерва 12:00 – 12:45

Прийом громадян

Начальником відділусереда з 8:00 до 12:00

Головним спеціалістом відділу, який виконує функції з надання адміністративних послуг в приміщенні ЦНАП вул. Покровська, 5
Вт з 9:00 до 17:00
Чт з 9:00 до 17:00

Головним спеціалістом відділу, який виконує функції з проведення інспекційних заходів в приміщенні ЦНАП вул. Покровська, 5
Пт з 9:00 до 12:00


Основним завданням органу держархбудконтролю є здiйснення вiдповiдно до закону державного архiтектурно-будiвельного контролю, виконання дозвiльних та реєстрацiйних функцiй у сферi мiстобудiвної дiяльностi.

Орган держархбудконтролю вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт, вiдмовляє у видачi таких документiв, анулює їх, скасовує їх реєстрацiю;

2) приймає в експлуатацiю закiнченi будiвництвом об’єкти (видає сертифiкати, реєструє декларацiї про готовнiсть об’єкта до експлуатацiї та повертає такi декларацiї на доопрацювання для усунення виявлених недолiкiв);

3) подає Держархбудiнспекцiї iнформацiю, необхiдну для внесення даних до єдиного реєстру документiв, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi, скасування та анулювання зазначених документiв;

4) здiйснює державний архiтектурно-будiвельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв i правил, положень мiстобудiвної документацiї всiх рiвнiв, вихiдних даних для проектування об’єктiв мiстобудування, проектної документацiї щодо об’єктiв, розташованих у межах вiдповiдних населених пунктiв;

5) здiйснює контроль за виконанням законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв держархбудконтролю;

6) розглядає вiдповiдно до закону справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов’язанi з порушенням вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв i правил пiд час будiвництва, порушенням законодавства пiд час планування та забудови територiй та невиконанням законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв держархбудконтролю;

7) розглядає вiдповiдно до закону справи про правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi iз прийняттям вiдповiдних рiшень;

8) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

Посадовi особи органу держархбудконтролю для виконання покладених на них завдань пiд час перевiрки мають право:

1) безперешкодного доступу до мiсця будiвництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацiю об’єктiв, що пiдлягають обов’язковому обстеженню;

2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевiрок, накладати штрафи вiдповiдно до закону;

3) видавати обов’язковi для виконання приписи щодо:

– усунення порушення вимог законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв i правил;

– зупинення пiдготовчих та будiвельних робiт, що не вiдповiдають вимогам законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, зокрема будiвельним нормам, мiстобудiвним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будiвельному паспорту забудови земельної дiлянки, виконуються без повiдомлення, реєстрацiї декларацiї про початок їх виконання або дозволу на виконання будiвельних робiт;

4) проводити перевiрку вiдповiдностi виконання пiдготовчих та будiвельних робiт вимогам законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв i правил, затвердженим проектним вимогам, рiшенням, технiчним умовам, своєчасностi та якостi проведення передбачених нормативно-технiчною i проектною документацiєю зйомок, замiрiв, випробувань, а також ведення журналiв робiт, наявностi у випадках, передбачених законодавством, паспортiв, актiв та протоколiв випробувань, сертифiкатiв та iншої документацiї;

5) проводити згiдно iз законодавством перевiрку вiдповiдностi будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй, що використовуються пiд час будiвництва об’єктiв, вимогам державних стандартiв, будiвельних норм i правил;

6) залучати до проведення перевiрок представникiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, експертних та громадських органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), фахiвцiв галузевих науково-дослiдних та науково-технiчних органiзацiй;

7) отримувати вiд органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, фiзичних осiб iнформацiю та документи, необхiднi для здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю;

8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибiркового розкриття окремих конструктивних елементiв будинкiв i споруд, проведення зйомки i замiрiв, додаткових лабораторних та iнших випробувань будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй;

9) забороняти за вмотивованим письмовим рiшенням керiвника органу держархбудконтролю чи його заступника експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв, не прийнятих в експлуатацiю;

10) здiйснювати фiксування процесу проведення перевiрки з використанням аудiо- та вiдеотехнiки;

11) здiйснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизацiї об’єктiв, а також за здiйсненням заходiв щодо забезпечення надiйностi та безпеки пiд час їх експлуатацiї.

Орган держархбудконтролю пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодiє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями.


ПОЛОЖЕННЯ про відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Васильківської міської ради переглянути


Звіт про роботу відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Васильківської міської ради за 2017 рік переглянути/завантажити

Звіт про роботу Відділу з питань  державного архітектурно-будівельного контролю Васильківської  міської ради за І-ІІІ квартал 2018 року переглянути

Звіт про роботу відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Васильківської міської ради за 2018 рік переглянути

Закупівлі