Стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства

Затверджено
рішенням 9 чергової сесії
Васильківської міської ради VII скликання
від 29.03.16 р. № 07.11-09-VII

 

СТРАТЕГІЯ
сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Василькові
на 2016 – 2020 роки

 1. Загальна частина

Затвердження стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в у місті Василькові на 2016 – 2020 роки (далі – Стратегія) зумовлено необхідністю створення міського владою сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної взаємодії громадськості з Васильківською міською радою, її  посадовими особами  та її виконавчими органами.

Активне, впливове і розвинене громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного врядування на місцевому рівні, в управлінні державними справами і вирішенні питань місцевого значення, розробці і реалізації ефективної міської політики у різних сферах, утвердженні відповідальної перед людиною правової держави, розв’язанні політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем.

Революція Гідності відкрила новий етап в історії розвитку громадянського суспільства, продемонструвала вплив громадськості на суспільно-політичні перетворення, стала поштовхом для оновлення та переформатування влади.

Розроблення та затвердження Стратегії обумовлено змінами основних тенденцій розвитку громадянського суспільства, зростанням його ролі в різноманітних сферах – від просування реформ на державному і місцевому рівнях, європейської інтеграції та розвитку електронного урядування до надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, Васильківською міською радою її посадовими особами та виконавчими органами під час дії особливого періоду, проведення антитерористичної операції, надання допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Стратегія спирається на базові цінності відносин між демократичною владою і громадянським суспільством, зумовлена становленням такого суспільства як основи народовладдя та прагненням створити належні умови для ефективної взаємодії міської ради, громадянського суспільства та бізнесу задля модернізації міста Василькова, підвищення добробуту і створення рівних можливостей для всіх.

Як показує досвід демократичних держав, розвиток громадянського суспільства за системної муніципальної підтримки дає змогу залучати додаткові людські, організаційні, фінансові та технічні ресурси для надання соціальних та інших суспільно значущих послуг, сприяння процесу децентралізації державного управління і підвищенню його якості, а також скоротити бюджетні видатки і запобігти корупційним ризикам.

 1. Основні проблеми розвитку громадянського суспільства в місті Василькові

Взаємодія Васильківської міської ради, її посадових осіб  та виконавчих органів з громадськістю залишається малоефективною через недостатню прозорість діяльності цих органів та забюрократизовані процедури такої взаємодії, низький рівень взаємної довіри.

Недосконалість чинного законодавства створює штучні бар’єри для реалізації громадських ініціатив, утворення та діяльності окремих видів організацій громадянського суспільства, розгляду та врахування громадських пропозицій Васильківською міською радою та її посадовими особами, виконавчими органами.

Рівень гармонізації нормативно-правових актів Васильківської міської ради із законодавством України та Європейського Союзу та врахування кращого міжнародного досвіду у сфері розвитку громадянського суспільства є недостатнім.

Такий стан справ призвів до того, що:

 • відсутній ефективний громадський контроль за діяльністю Васильківської міської ради, її посадових осіб та виконавчих органів;
 • недостатньою є практика залучення громадськості до формування та реалізації міської політики і вирішення питань місцевого значення;
 • більшість організацій громадянського суспільства не має доступу до міської фінансової підтримки через її обмежений обсяг, незастосування прозорих конкурсних процедур та надання необгрунтованих переваг окремим видам організацій громадянського суспільства;
 • потенціал організацій громадянського суспільства не повною мірою використовується Васильківською міською радою, її посадовими особами та виконавчими органами для надання соціальних та інших суспільно значущих послуг;
 • спостерігається тенденція надання переваги у цій сфері державним і комунальним підприємствам та установам, що не сприяє підвищенню якості послуг та призводить до надмірного зростання бюджетних видатків;
 • недостатніми є стимули щодо здійснення організаціями громадянського суспільства підприємницької діяльності, спрямованої на вирішення соціальних проблем (соціальне підприємництво), долучення таких організацій до надання соціальних послуг зі сприяння у працевлаштуванні та професійної підготовки соціально вразливих верств населення;
 • відсутня єдина міська інформаційно-просвітницька політика у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства.
 1. Мета і принципи Стратегії

Метою Стратегії є створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з Васильківською міською радою, її посадовими особами та виконавчими органами  на засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації.

Стратегія базується на принципах:

 • пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
 • верховенства права;
 • прозорості, відкритості та взаємовідповідальності Васильківської міської ради, її посадових осіб та виконавчих органів та організацій громадянського суспільства;
 • політичної неупередженості і недискримінації стосовно усіх видів організацій громадянського суспільства;
 • забезпечення конструктивної взаємодії Васильківської міської влади, її посадових осіб та виконавчих органів та організацій громадянського суспільства;
 • сприяння залученню громадськості до процесів формування та реалізації міської політики, вирішення питань місцевого значення.
 1. Стратегічні напрями та завдання

Реалізацію Стратегії передбачається здійснювати за такими стратегічними напрямами:

 • створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства;
 • забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації міської політики, вирішення питань місцевого значення;
 • стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України;
 • створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

4.1. Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства

У рамках зазначеного стратегічного напряму передбачається реалізувати такі завдання:

 • скорочення строків і спрощення легалізації та реєстраційних процедур для органів самоорганізації населення, розширення їх повноважень щодо участі у вирішенні питань місцевого значення;
 • урегулювання на нормативно-правовому рівні питання обов’язкового планування у міському  бюджеті видатків на надання на конкурсних засадах фінансової підтримки для виконання програм (реалізації проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства;
 • запровадження єдиного конкурсного порядку відбору виконавчими органами міської ради програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка міста, та забезпечення на нормативному  рівні рівного доступу зазначених організацій, зокрема благодійних організацій, до участі у такому відборі;
 • вироблення за участю громадськості пріоритетів та єдиних критеріїв щодо надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів для виконання програм (реалізації проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства та спрямованих на реалізацію завдань міської політики, визначення середньо- і довгострокових індикаторів обсягів надання такої фінансової підтримки;
 • запровадження ефективних механізмів надання фінансової підтримки громадським ініціативам, спрямованим на реалізацію цієї Стратегії;
 • створення з урахуванням кращих вітчизняних та міжнародних практик сприятливого середовища для юридичних та фізичних осіб, які надають благодійну допомогу, та фізичних осіб, які отримують благодійну допомогу;
 • активізація комплексних заходів, спрямованих на підвищення громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через різні форми демократії участі.

4.2. Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації міської політики, вирішення питань місцевого значення

За цим стратегічним напрямом вирішуватимуться такі завдання:

унормування на місцевому рівні:

 • порядку проведення Васильківською міською радою, її посадовими особами та органами виконавчої влади консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів під час їх розроблення зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться, та механізму запобігання порушенню вимог щодо обов’язковості таких консультацій;
 • порядку ініціювання, проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальної громади за місцем проживання та реалізації їх рішень;
 • обов’язковості затвердження статуту територіальної громади міста Василькова, що визначатиме, зокрема, порядки організації громадських слухань, внесення місцевої ініціативи та реалізації інших форм демократії участі;
 • сприяння запровадженню на рівні міської ради публічних консультацій з громадськістю, громадської експертизи їх діяльності та діяльності її виконавчих органів, посадових осіб, комунальних підприємств, організацій та установ;
 • сприяння запровадженню обов’язкових публічних консультацій у процесі підготовки проектів бюджету міста Василькова;
 • визначення порядку здійснення громадської експертизи діяльності з надання адміністративних послуг, а також діяльності бюджетних установ, які надають соціальні послуги;
 • створення ефективного механізму реалізації права громадян на звернення до Васильківської міської ради з електронними петиціями;
 • сприяння включенню до регламенту міської ради та її виконавчого комітету обов’язкових процедур забезпечення інформаційної прозорості і відкритості, у тому числі питань залучення громадськості до підготовки проектів актів, що мають важливе суспільне значення.

4.3. Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України

Цей стратегічний напрям передбачає вирішення таких завдань:

 • запровадження практики закупівлі соціальних та інших суспільно значущих послуг через соціальне замовлення та забезпечення рівного доступу організацій громадянського суспільства та бюджетних установ до надання соціальних та інших суспільно значущих послуг за рахунок бюджетних коштів;
 • стимулювання розвитку соціального підприємництва, зокрема удосконалення механізмів фінансової підтримки такої діяльності;
 • забезпечення рівних умов участі організацій громадянського суспільства у процедурах публічних закупівель;
 • встановлення конкурсних засад визначення виконавців місцевих цільових програм серед організацій громадянського суспільства та забезпечення рівних можливостей для участі у таких конкурсах;
 • забезпечення права неприбуткових організацій громадянського суспільства здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність, якщо така діяльність відповідає меті (цілям) організації громадянського суспільства, сприяє її досягненню та не передбачає розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації;
 • запровадження обов’язкового залучення організацій громадянського суспільства до оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільно значущих послугах;
 • надання організаціям громадянського суспільства, які надають соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів, права користуватися комунальним майном на пільгових засадах.

4.4. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці

Цей стратегічний напрям спрямований на реалізацію таких завдань:

 • забезпечення Васильківською міською радою, її посадовими особами та виконавчими органами доступу громадськості до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності організацій громадянського суспільства;
 • запровадження обов’язкових моніторингу та оцінки розпорядниками бюджетних коштів програм і проектів, які виконуються організаціями громадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів;
 • запровадження обов’язкової звітності організацій громадянського суспільства, які отримують державну або міську фінансову підтримку, публічного доступу до такої звітності, а також до результатів обов’язкового моніторингу, оцінки та експертизи результатів міської фінансової підтримки організацій громадянського суспільства;
 • сприяння міжсекторальній співпраці у запобіганні і протидії шахрайству та іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги, посилення контролю за нецільовим використання благодійної допомоги;
 • стимулювання волонтерської діяльності на території міської ради;
 • запровадження механізму здійснення благодійної діяльності шляхом надсилання благодійних телекомунікаційних повідомлень;
 • розширення сфер застосування державно-приватного партнерства за участю організацій громадянського суспільства;
 • включення до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів курсів і тем з питань розвитку громадянського суспільства;
 • розробка методичної, консультативної та організаційної документації Васильківській міській раді, її посадовим особам та виконавчим органам  з питань взаємодії з організаціями громадянського суспільства, розвитку громадянського суспільства;
 • проведення просвітницьких заходів та соціальної реклами з питань взаємодії з організаціями громадянського суспільства, розвитку громадянського суспільства;
 • стимулювання досліджень, публікацій та просвітницьких заходів у сфері розвитку громадянського суспільства і міжсекторальної співпраці.
 1. Реалізація, моніторинг та оцінка виконання Стратегії

Реалізація Стратегії забезпечується спільними зусиллями Васильківської міської ради та громадськості для досягнення мети та принципів Стратегії.

Методичне забезпечення, моніторинг та оцінка реалізації Стратегії покладається на постійну комісію  з питань регламенту, депутатської етики, духовності, моралі, законності та правопорядку, контролю за виконанням рішень міської ради, розвитку громадського суспільства, засобів масової інформації (далі – Комісія). Для здійснення моніторингу та оцінки реалізації Стратегії Комісія визначає критерії оцінки ефективності та індикатори реалізації Стратегії, які розробляються нею із залученням наукових установ, недержавних аналітичних центрів та незалежних експертів. За результатами моніторингу та оцінки реалізації Стратегії Комісією можуть вноситися пропозиції щодо актуалізації Стратегії.

Виконавчий комітет міської ради щорічно затверджує з урахуванням результатів публічного громадського обговорення план заходів щодо реалізації Стратегії, забезпечує його виконання на засадах відкритості та прозорості, звітує про його виконання.

Відкритість та прозорість реалізації Стратегії забезпечуються шляхом інформування про хід її реалізації на веб-сайті Васильківської міської ради, а також шляхом інформування про стан її виконання та стан виконання щорічних планів заходів щодо реалізації Стратегії інститутами громадянського суспільства на веб-сайті відповідних інституцій. Вбачається доцільним покладення в органах виконавчої влади функцій із забезпечення реалізації Стратегії на структурні підрозділи, відповідальні за взаємодію з громадськістю. Васильківська міська рада бере участь у реалізації Стратегії на підставі та у спосіб, що передбачені законами України,  а також власними нормативно-правовими актами.

 1. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також з інших джерел, не заборонених законом.

З метою надання цільової підтримки на конкурсних засадах для фінансування програм, проектів та заходів організацій громадянського суспільства, спрямованих на реалізацію Стратегії, вбачається доцільним опрацювати питання створення фонду розвитку громадянського суспільства.

Секретар міської ради                                                                                       О.П. Перінська


РІШЕННЯ Про затвердження стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Василькові на 2016 – 2020 роки та Стратегія в форматі .doc переглянути

Закупівлі