Заява про визначення обсягу розробки  розділу «Охорона навколишнього природного середовища»в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку документа державного планування «Детальний план території  в районі вулиць Соборної та Миколи  Гоголя в м. Василькові Київської області»

Written by administrator on . Posted in Архітектура

На виконання статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”; статей 10, 12 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, з метою врахування зауважень та пропозицій територіальної громади, замовник роботи оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування  (містобудівна документація ) – до проекту “Детального плану території в районі вулиць Соборної та Миколи Гоголя в м. Васильків “. 

Заява про визначення обсягу розробки  розділу
«Охорона навколишнього природного середовища»
в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку документа державного планування «Детальний план території  в районі вулиць Соборної та Миколи  Гоголя в м. Василькові Київської області»

Ділянка, що проектується розташована поряд з загальноміським громадським центром м. Васильків. Площа території 20,0 га.  В проектних межах розташовані виробничі та комунальні підприємства, об’єкти транспортної інфраструктури, окремі об’єкти громадської забудови, ділянки садибної житлової забудови.

На даній території  відсутні об’єкти охорони культурної спадщини, заповідного фонду, охоронні зони та зони регулювання забудови.

В межах території  суміжного впливу розташовані: зі сходу – квартали садибної та багатоквартирної житлової забудови; з північної та західної сторони – території громадської забудови, з півдня – території виробничих підприємств.

 1. Замовник. Виконавчий комітет Васильківської міської ради Київської області. адреса: вул. Соборна, б. 56, м. Васильків, Київська обл., 08600.  (договір  від 15.12.2021 р, №  665-02-01-2021).

Виконавець.  ДП  “ДІПРОМІСТО” адреса: бульвар Л. Українки, 26; м. Київ,  01133, тел. (044) 285-63-38,  admin@dipromisto.gov.ua.

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування. ДПТ є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється на виконання статті 19 Закону  України  “Про регулювання містобудівної діяльності”, та ст. 10 Закону України “Про СЕО”.

Детальний план території  уточнює положення “Генерального плану м. Васильків – 2016р.”, визначає планувальну структуру та подальший  розвиток центральної частини міста. Склад та зміст ДПТ визначається відповідно до ДБН Б. 1. 1-14:2012 “Склад та зміст Детального плану території”, із урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”; ДСП 173 – 96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснювати процедури оцінки впливу на довкілля.

В  проекті   ДПТ визначаються містобудівні умови та обмеження щодо перспективних об’єктів формування  зони житлової  громадської забудови.  Проект обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб упорядкування центральної частини міста. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації території обумовлюються Завданням на розроблення проекту.

Зокрема, передбачається розміщення об’єктів житлового будівництва із реконструкцією виробничих територій під багатоквартирну житлову забудову. В детальному плані передбачається забезпечення мешканців проектної забудови елементами прибудинкової території та об’єктами громадського обслуговування відповідно до вимог  ДБН Б.2.2-12:2019.

Даний проект  визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, санітарних розривів, охоронних зон, природоохоронних зон, демографічних навантажень), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах  щодо забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на визначеній території.

Проект розробляється у відповідності до рішень затвердженого “Генерального плану м. Васильків” ( ДП «ДІПРОМІСТО» – 2016 р.).

 1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, в тому числі для здоров’я населення: виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (грунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, ландшафти ), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення;

б) для територій із природоохоронним статусом: наслідки не очікуються  у зв’язку із відсутністю в межах розробки ДПТ об’єктів з природоохоронним статусом. Враховуються вимоги щодо подальшого формування  озеленених територій із урахуванням загальної ландшафтної структури міста.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: зважаючи на географічне  розташування м. Васильків, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень ДПТ для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікується.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути , у тому числі якщо ДПТ не буде затверджено. Зважаючи на комплексність рішень проекту, що обумовлюється необхідністю упорядкування планувальної структури території прилеглої до центральної частини міста, його благоустрою, транспортного обслуговування, розвитком інженерних мереж та комунікацій, розгляд виправданих альтернатив щодо проектних рішень відбувається в процесі розробки проекту, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуються під час стратегічної екологічної оцінки: Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення ДПТ, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на склад та зміст ДПТ, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки мають методи пофакторного аналізу.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень проекту ДПТ  загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення  середовища проживання.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив суміжних об’єктів впливу.

Виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають:

 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі вплив на здоров’я населення на території, яку охоплює проект;
 • оцінку величини і значимість впливів і ризиків;
 • розробку заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.
 1. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування. Для покращення стану довкілля, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій” :
 • формування раціональної планувальної структури території та нормативне забезпечення системою зелених насаджень обмеженого  користування у мікрорайоні (п. 6.1 .25);
 • розміщення об’єктів громадського обслуговування на рівні житлового мікрорайону (розділ 9 );
 • дотримання вимог щодо мікроклімату та інсоляції громадських та житлових будинків і споруд (п. 14.9.1);
 • забезпечення санітарного очищення території із дотриманням вимог щодо роздільного збирання сміття та його послідуючим видаленням на районному полігоні (п.11.2.1);
 • розвиток системи дощової каналізації із відведенням поверхневого стоку у формовану міську систему очищення, інженерний захист території (п. 12.8);
 • раціональна організація транспортного обслуговування, із нормативним забезпеченням паркувальними місцями та організацією схеми руху (табл. 10.7);
 • повне забезпечення території інженерними мережами та комунікаціями (розділ 11).
 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, та “Методичних рекомендаціях із здійснення СЕО документів державного планування” (наказ Мінекології №296 від 10.08.2018р.) і складається із наступних розділів:

  1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
  2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі вплив на здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;
  3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
  4. Екологічні проблеми, у тому числі загальні ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДДП;
  5. Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;
  6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
  7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;
  8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;
  9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання проекту ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
  10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля в тому числі для здоров’я населення (за наявності).
  11.Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою проекту «Детальний план території  в районі вулиць Соборної та Миколи  Гоголя в м. Василькові Київської області».

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання. Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території в районі вулиць Соборної та Миколи Гоголя в м. Василькові Київської області»,   подаються до: Управління містобудування, архітектури та контролю за розвитком інфраструктури Васильківської міської ради  (м. Васильків, вул. Шевченка,6; електронна пошта: umakri@ukr.net; тел. (04571) 2-48-45.

Відповідальна особа від Замовника проекту: Заступник начальника управління – начальник відділу містобудування, архітектури та землекористування Олександр ШВЕЦЬ.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів із дати оприлюднення Заяви.

Міський голова                                                     Наталія БАЛАСИНОВИЧ

вик. О. ШВЕЦЬ
тел. (04571)2-48-45

Trackback from your site.

Leave a comment