ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Васильків шляхом технічного переоснащення світильниками на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління вуличним освітленням

Written by administrator on . Posted in Тендер

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

«Розробка проектно-кошторисної документації, проходження державної експертизи, авторський нагляд, поставка матеріалів та виконання робіт для заміни старих світильників на нові світлодіодні, заміни існуючого проводу на СІП, заміни металевих кронштейнів, заміни опор електромережі, влаштуванню контурів захисного заземлення, встановлення системи обліку та дистанційного управління зовнішнім освітленням, утилізації демонтованих ламп для капітального ремонту мереж вуличного освітлення в м. Васильків Київської області»

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупки для цього проекту, яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупки (http://www.nefco.int).

Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств м. Василькова» (КП «ККП м. Василькова»), надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів фінансування, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату  витрат по проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Васильків шляхом технічного переоснащення світильниками на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління вуличним освітленням».

Замовник  цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання такого контракту, що фінансуватиметься коштами НЕФКО:

«Розробка проектно-кошторисної документації, проходження державної експертизи, авторський нагляд, поставка матеріалів та виконання робіт для заміни старих світильників на нові світлодіодні, заміни існуючого проводу на СІП, заміни металевих кронштейнів, заміни опор електромережі, влаштуванню контурів захисного заземлення, встановлення системи обліку та дистанційного управління зовнішнім освітленням, утилізації демонтованих ламп для капітального ремонту мереж вуличного освітлення в м. Васильків Київської області»

При підготовці своїх пропозицій учасники повинні взяти до уваги, що роботи за цим договором орієнтовно розпочнуться у квітні  2022 року та закінчяться у листопаді 2022 року.

Тендери щодо контрактів, які фінансуються НЕФКО, є відкритими для фірм з будь-якої країни.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасник тендеру має фінансовий, технічний, виробничий і кадровий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту. Учасник демонструє дохід за кожен з попередніх трьох років та середньорічний дохід Учасника протягом попередніх 3 (трьох) років має бути щонайменше у 2 (два) рази більшим від ціни, вказаної в його тендерній пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
 • Учасник тендеру має продемонструвати що він має доступ або має у наявності ліквідні активи, не закладені реальні активи, кредитні лінії чи інші фінансові засоби для забезпечення потреб у оборотних коштах для виконання контракту, що оцінюються у сумі, не меншій за 20% від ціни його тендерної пропозиції
 • Учасник тендеру успішно постачає подібне Устаткування та роботи іншим Замовникам, і вже успішно виконав 5 (п’ять) подібних за обсягом та вартістю (вартість подібного контракту має становити не менш, ніж 3 (три) млн. грн) контрактів за останні 5 (п’ять) років. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен демонструвати принаймні 60% відповідності цій вмозі;
 • Учасник тендеру зможе виконати взяті на себе гарантійні зобов’язання;
 • Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
 • у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, яке він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

Тендерні документи можуть бути отримані безоплатно від офісу за адресою, вказаною нижче, після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру.

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS  Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде переважати.

Всі тендери мають подаватись із декларацією про гарантування тендеру.

Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 07 лютого 2022 року 11:00, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектного об’єкту та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться 11 січня 2022 року 10:00 за адресою: Україна, Київська обл..Обухівський р-н. м. Васильків, вулиця Володимирська, буд. 2, Управління житлово-комунального господарства, будівництва та благоустрою.

Реєстр потенційних учасників тендеру, котрі отримали тендерні документи, може бути переглянутий за адресою, вказаною нижче.

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Добровольська Аліна Вадимівна

Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств м. Василькова»

                                   Україна,   Київська обл..Обухівський р-н. м. Васильків, вул. Гоголя,32

Телефон:098 108 63 66

     Email: davdnv@ukr.net           

Дата: 22 грудня 2021 року


INVITATION FOR TENDERS

Ukraine 

Thorough repair of street lighting networks in Vasylkiv city by technical re-equipment with fixtures based on LED technologies and implementation of citywide street lighting control system

INVITATION FOR TENDERS

“Development of design documentation, passing the state expertise, designer’s supervision, supply of materials and execution of works for replacement of old fixtures with new LED ones, replacement of existing wire with SIW, replacement of metal brackets, replacement of power supply poles, installation of protective grounding circuits, installation of metering system and remote control system of outdoor lighting, disposal of dismantled lamps for thorough repair of street lighting networks in Vasylkiv city, Kyiv region”

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the Procurement Notices section of NEFCO’s website (http://www.nefco.int).

Municipal Enterprise “Complex of municipal enterprises in Vasylkiv city” (ME “CME in Vasylkiv city”) hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the loan funds from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) to pay for the project Thorough repair of street lighting networks in Vasylkiv city by technical re-equipment with fixtures based on LED technologies and implementation of citywide street lighting control system”.

The Employer now invites tenders from Contractors for the following contract to be financed from of the proceeds of the loan aimed at procurement of:

Development of design documentation, passing the state expertise, designer’s supervision, supply of materials and execution of works for replacement of old fixtures with new LED ones, replacement of existing wire with SIW, replacement of metal brackets, replacement of power supply poles, installation of protective grounding circuits, installation of metering system and remote control system of outdoor lighting, disposal of dismantled lamps for thorough repair of street lighting networks in Vasylkiv city, Kyiv region

In preparation of their offers, the Tenderers should take into account that the works in this contract will tentatively start in April 2022 and end till November 2022.

Tendering for contracts that are to be financed with the proceeds of NEFCO financing is open to firms from any country.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract. The Tenderer demonstrates the revenue for each previous three years and the average annual revenue in the previous 3 (three) years should be at least 2 (two) times greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
 • the Tenderer should demonstrate the availability of access to or liquid assets in fact, not mortgaged real assets, credit lines or other financial means for provision of the requirement of operating funds needed for the performance of the contract, that are estimated at an amount not less than 20% from its tender proposal;
 • the Tenderer has successfully supplied similar plant and works to other purchasers and successfully completed at least five (5) similar contracts by scope and cost (the scope of such a contract must be at least 3 million UAH) in the recent 5 (five) years. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 60% compliance with this requirement;
 • the Tenderer will be able to carry out its warranty obligations;
 • the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
 • in the case of a Tenderer offering to supply plant which the Tenderer does not manufacture, the Tenderer have to certify that he has been duly authorized by the Manufacturer to supply the plant in the Purchaser’s country.

Tender documents may be obtained from the office at the address below free of charge upon a written request from a prospective Tenderer.

Upon receiving the written request from prospective Tenderer, the documents will be promptly dispatched electronically in PDF and MS Word format, however, no liability can be accepted for their non-delivery or late delivery. In case of discrepancies between the PDF and Word versions of the document, the PDF version shall prevail.

All tenders must be accompanied by a Tender-Securing Declaration.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before February 7, 2022, at 11:00 a.m., at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

Pre-tender meeting for Tenderers with representatives of the Employer for visiting the project site and discussion of technical and procedural issues will be held on January 11, 2022, at 10:00 a.m., at the address: 2 Volodymyrska str., Vasylkiv city, Obukhiv distric, Kyiv region, Ukraine, Department of Housing and Communal Services, Construction and Landscaping.

A register of potential tenderers who have received the tender documents may be inspected at the address below.

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following office:

Dobrovolska Alina Vadymivna

Municipal Enterprise “Complex of municipal enterprises in Vasylkiv city”

32 Hoholya str., Vasylkiv city, Obukhiv distric, Kyiv region, Ukraine

Telephone: 098 108 63 66

Email: davdnv@ukr.net

Date: 22.12.2021

Trackback from your site.

Leave a comment