Право на безоплатну правову допомогу має кожен

Written by administrator on . Posted in Законодавство

На виконання плану заходів у проведенні у місті Василькові у 2017 році Всеукраїнського тижня права управління юридичного забезпечення виконавчого комітету Васильківської міської ради інформує: європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, встановлюють зобов’язання для держав-учасниць надавати безоплатну та кваліфіковану правову допомогу малозабезпеченим особам при обвинуваченні їх у вчиненні кримінальних правопорушень.

У § 3 (c) статті 6 Європейської конвенції зазначається, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права, як захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя.

Україна, ратифікувавши Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та  Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, взяла на себе зобов’язання створити умови та можливості для надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим особам при обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення.

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про безоплатну правову допомогу», (далі Закон), який набрав чинності 9 липня 2011 року, дозволило Україні отримати правову базу для реалізації закріпленого статтею 59 Конституції України права кожного на правову допомогу.

Закон визначає порядок і підстави надання безоплатної правової допомоги, суб’єктів її надання, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги, повноваження органів виконавчої влади у цій сфері, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань надання безоплатної правової допомоги.

Державою гарантується доступність та якість правової допомоги. Відповідно до Закону, безоплатна вторинна правова допомога фінансується за рахунок видатків Державного бюджету України. Таким чином, гарантованість державою безоплатної правової допомоги має реальний зміст.

Закон передбачає надання двох видів безоплатної правової допомоги – первинної та вторинної. Таким чином, законодавець диференціює поняття “доступу до права” (англ. access to law, фр. acces au droit) та “доступу до правосуддя” (англ. access to justice, фр. acces au justice), адже вони є різними як за своєю формою і змістом, так і за способом реалізації.

Безоплатна первинна правова допомога це: надання правової інформації, надання консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних), надання допомоги в забезпеченні доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги.

Отримати таку допомогу має право кожен, хто звернувся за наданням зазначеної допомоги, і не лише громадяни України, а й іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, тобто усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Відповідно до Закону надають первинну правову допомогу усі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування – з питань, що належать до їх компетенції, а також утворені відповідно до Закону органами місцевого самоврядування спеціалізовані установи та залучені ними фізичні і юридичні особи приватного права.

Звернення про надання безоплатної первинної допомоги надсилаються або подаються безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, які у свою чергу протягом 30 календарних днів мають надати відповідні правові послуги.

Якщо у зверненні міститься прохання лише про надання правової інформації, то відповідна інформація надається протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання звернення.

У разі виникнення ситуації, коли питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого воно надійшло, про це повідомляється особа, яка подала звернення.

Сьогодні безоплатна первинна допомога  надається при багатьох органах виконавчої влади, де діють громадські приймальні, консультативні пункти тощо.

Громадські приймальні діють відповідно до Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року за № 3047/5.Даний Порядок був затверджений з метою приведення підзаконних нормативно-правових актів у частині надання безоплатної первинної правової допомоги у відповідність з Законом.

При виконавчому комітеті Васильківської міської ради діє Громадська приймальня, робота якої забезпечується управлінням юридичного забезпечення виконавчого комітету Васильківської міської ради. Щодня проводяться консультації громадян з правових питань.

Tags: , ,

Trackback from your site.

Leave a comment