Колективний договір: поняття, сторони, порядок укладення та відповідальність

Written on . Posted in соціальний захист

Як роботодавцям, так і найманим працівникам просто необхідно знати, що таке колективний договір, хто його укладає, які відносини він регулює і хто стежить за його виконанням. Також в статті ви знайдете інформаційну картку та зразки заяв, необхідних для укладення колективного договору.

Що таке колективний договір

Насамперед потрібно наголосити, що правовідносини, пов’язані з укладенням колективних договорів в Україні, регулюються нормами Кодексу законів про працю, а також Закону України «Про колективні договори і угоди».

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів. Всупереч поширеній думці, колективні договори та угоди укладають не лише на державних підприємствах. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи. Крім того, колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійного союзу, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

Сторони колективного договору

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, та первинною профспілковою організацією, що діє за статутом, а за її відсутності — представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з іншої сторони.

Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька профспілкових організацій, вони повинні на принципах пропорційного представництва (відповідно до кількості членів кожної профспілкової організації) утворити об’єднаний представницький орган для укладення колективного договору. У цьому випадку кожна первинна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов’язань за колективним договором та відповідальності за невиконання їх. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в об’єднаному представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси працівників під час підписання колективного договору.

У разі недосягнення згоди за колективним договором у спільному представницькому органі загальні збори (конференція) трудового колективу ухвалює найбільш прийнятний проект колективного договору і доручає профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив проект, на його основі провести переговори й укласти затверджений загальними зборами (конференцією) колективний договір від імені трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.

Не допускається ведення переговорів і укладення колективних договорів і угод від імені працівників організаціями або органами, які створені або фінансуються власниками або уповноваженими ними органами, політичними партіями.

Якщо інтереси трудового колективу представляє профспілковий орган, інтереси власника або уповноваженого ним органу не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

Зміст колективного договору

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. Умови колективного договору, укладеного згідно з чинним законодавством, є обов’язковими для сторін, які їх уклали.

Однак умови колективних договорів чи угод, які погіршують, порівняно з чинним законодавством, становище працівників, є не дійсними.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування та оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участь трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
 • режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;
 • умови та охорона праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантії діяльності профспілкової або інших представницьких організацій працівників;
 • умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Крім того, колективний договір може передбачати додаткові, порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників і їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів влади і господарського управління, політичних партій, власників або уповноважених ними органів під час укладення та виконання колективних договорів.

Порядок укладення

Укладення колективного договору згідно з чинним законодавством здійснюється у кілька етапів.

 1. Колективні переговори

На щойно створеному підприємстві повинні початися протягом 3 місяців з дня реєстрації підприємства. Якщо на підприємстві вже діє колективний договір, переговори про укладення нового колективного договору починаються не раніше ніж за три місяці до закінчення терміну чинного, якщо інший строк не встановлений самим договором. Про початок переговорів одна сторона повідомляє іншу письмово. Друга сторона протягом семи днів має почати перемови.

Порядок ведення переговорів з питань розроблення, укладення або внесення змін до колективного договору визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом. Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами. Сторони можуть переривати перемови з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для розроблення відповідних рішень та пошуку компромісів. Сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам перемов усю необхідну інформацію про зміст колективного договору. Учасники переговорів не мають права розголошувати відомості, що є державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні зобов’язання.

Робоча комісія готує проект колективного договору, угоди з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, трудових колективів галузей, регіонів, громадських організацій, та ухвалює рішення, яке оформляється відповідним протоколом.

 1. Вирішення розбіжностей

Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних переговорів сторони використовують примирні процедури.

Якщо під час перемов сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносять остаточно сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин, а також про терміни відновлення переговорів. Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони проводять консультації, формують зі свого складу примирну комісію, а у разі не досягнення згоди звертаються до посередника, обраного сторонами. Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядає протокол розбіжностей і надає рекомендації по суті суперечки.

У разі не досягнення згоди між сторонами щодо внесення рекомендацій допускається організація і проведення страйків у порядку, що не суперечить законодавству України.

 1. Підписання колективного договору

Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. Якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення. Термін цих перемов не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект виносять на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніше 5 днів з моменту його ухвалення, якщо інше не встановлено зборами.

 1. Реєстрація колективного договору

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Термін дії колективного договору

Колективний договір набирає сили з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому.

Після закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти доти, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

Колективний договір зберігає чинність і в разі зміни складу, структури, назви уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір. У разі реорганізації підприємства, установи, організації колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника дія колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони мають розпочати перемови про укладення нового або зміну чи доповнення чинного колективного договору. У разі ліквідації підприємства, установи, організації колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

На щойно створеному підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається за ініціативи однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, організації.

Контроль над дотриманням колективного договору і відповідальність

Контроль над виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, що його уклали, в порядку, визначеному цим колективним договором.

Якщо власник або уповноважений ним орган порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право направляти власнику або уповноваженому ним органу подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий термін. У разі відмови усунути порушення або не досягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб у суді.

Крім того, сторони, що підписали колективний договір, щороку в терміни, передбачені колективним договором, звітують про його виконання.

З осіб, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і через провину яких порушені або не виконані зобов’язання за колективним договором, стягують штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1700 грн), вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

На вимогу профспілок, іншого уповноваженого трудовим колективом органу власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вжити заходів, передбачених законодавством, щодо керівника, через провину якого порушуються або не виконуються зобов’язання за колективним договором.

Джерело: https://www.prostopravo.com.ua/

Зразки заяв та довідкова інформація:

Інформаційна картка адміністративної послуги «Повідомна реєстрація колективних договорів та територіальних угод»

Заява для реєстрації колективного договору

Зразок заяви про прийняття до профспілки

Колективний договір (макет)

Напис про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі